Onderwerpen van deze pagina

Facebook
Twitter
LinkedIn

Een Versnellingskamer organiseren

Vrijwel alle onderdelen van de (publieke) bedrijfsvoering zijn gedigitaliseerd. Toch komen groepen nog altijd via de traditionele, klassieke meeting tot beeldvorming, oordeelsvorming en beleids- en besluitvorming. Dat kan ook anders: sneller en effectiever. 

Met de Versnellingskamer brengt u alle stakeholders in beeld en betrekt u deze optimaal bij het beleids- en besluitvormingsproces. De Versnellingskamermethode is geschikt voor vraagstukken waarin meerdere personen en/of organisaties een belang hebben en die over het algemeen wat complexer zijn of die vragen om onderhandeling. U neemt uw stakeholders mee in één of meer digitale Versnellingskamers en transformeert en versnelt langs deze weg uw beleids- en besluitvorming.  

Voorbeelden van domeinen waarin we werken zijn armoede, energietransitie, landbouw, wonen en waterbeheer. Hierbij gaat het vaak om gefragmenteerde vraagstukken met onderlinge verbanden die dus ook alleen in samenhang zijn op te lossen. Dit betekent vrijwel altijd de betrokkenheid van meerdere stakeholders en organisaties. 

Een belangrijk voordeel van de Versnellingskamer is de uitgebreide rapportagefaciliteit in Word of Excel. Hierdoor is de data uit Versnellingskamers snel beschikbaar voor bestuurders, beleidsmakers en deelnemers.   

Wat maakt een versnellingskamer zo effectief?​

Aan de Versnellingskamer ligt een wetenschappelijke methode ten grondslag die het licht zag in de jaren ’80 in de Verenigde Staten. In omvangrijke en complexe overheidsprojecten ontstond de behoefte aan door technologie-ondersteunde methoden om groepen van mensen, vaak van verschillende organisaties, te ondersteunen bij het doorgronden van complexe problematiek.  

Wij werkten de technologie verder uit in de Spilter SaaS software. Dit combineerden we met methoden die zijn afgestemd op groepsdynamiek en complexe vraagstukken.

Het resultaat is een significante versnelling van de beeld-, oordeel- en beleids- en besluitvorming. Belangrijk neveneffect is dat deelnemers meer binding ervaren met het vraagstuk en met elkaar dan in een traditionele fysieke meeting.  

De Versnellingskamer wordt gebruikt door gemeenten, provincies en ministeriële uitvoeringsorganisaties in het sociale en ruimtelijke domein maar ook in aanbestedings- en infrastructurele trajecten  van Rijkswaterstaat. 

Onder de motorkap van een versnellingskamer 

Het doel van een Versnellingskamer is in eerste instantie sneller het gewenste resultaat bereiken dan met andere werkwijzen het geval zou zijn. Soms is dat zo eenvoudig als een inspiratiesessie, maar vaak ook complexer: bijvoorbeeld wanneer het gaat om het formuleren, testen of evalueren van beleid of het daaraan toekennen van schaarse middelen.

Wat de opgave en het gewenste resultaat ook is: dit brengen we eerst eenduidig in kaart (‘zijn we tevreden als dit resultaat wordt behaald?’). Daarna ontrolt zich het proces dat bestaat uit een samenspel van methoden, samenwerkingsvormen en databewerkingen dat leidt tot het gewenste resultaat.  Hoewel we beslist een visie hebben op de wereld en ons werkveld, staan we onbevangen en onbevooroordeeld in de vraagstukken.

We zijn nieuwsgierig en analytisch en stellen in het intakeproces analytische en soms tegendraadse vragen die nodig zijn om het vraagstuk op een niet-triviale manier op te lossen. We letten daarbij ook op de menselijke dynamiek in groepsprocessen. Deelnemers doen zonder uitzondering positief verslag van de diepgang en creativiteit die zij ervaren in relatie tot het onderwerp en de overige deelnemers.  Net als dat bij goed wetenschappelijk onderzoek maakt de Versnellingskamer gebruik van ontwerpcriteria, methoden en technieken die de hoogst mogelijke validiteit en betrouwbaarheid ondersteunen van de uitkomsten van de Versnellingskamer. Hiermee isoleren we het proces  zoveel mogelijk van invloedsfactoren als de facilitator en de deelnemers – wat overigens niets afdoet aan hun rol. 

Is de beleidscyclus nog wel geschikt? Paul Strijp en Jan van Ginkel publiceerden in augustus 2020 het artikel ‘Van beleids- naar datacyclus1,2. Dit resulteerde in een levendig debat over de toepasbaarheid en houdbaarheid van de beleidscyclus. “De werkelijkheid houdt zich niet aan de stappen. Macht, snelle veranderingen en complexe samenhang maken de beleidscyclus achterhaald.”.  

Met de Versnellingskamer kunt u de verschillende stappen van de beleidscyclus sneller en in samenhang doorlopen. 

De rol van de overheid – hoe dan ook snellere beleids- en besluitvorming 

Is de rol van de overheid bij marktfalen in te grijpen zoals tijdens de financiële crisis in 2008?  Of de regie te pakken in geval van een crisis zoals bij de uitbraak van de coronapandemie in 2020?   

Vaak wordt de overheid afgeschilderd als onverfijnde bureaucratische machine die alleen ingrijpt als de markt zaken laat ontsporen en dan weer snel weg is. In haar in 2021 gepubliceerde boek ‘Mission Economy’ wijst wetenschapper Mariana Mazzucato dat beeld resoluut af.  

Grote maatschappelijke opgaven als de energietransitie vragen volgens Mazzucato om een nieuwe vorm van publiek-private samenwerking die niet meer centraal stelt welk probleem moet worden opgelost maar welke markten en welk beleid investeringen, innovatie en brede samenwerking kan katalyseren. Ze noemt dit een missiegeoriënteerde aanpak. Een belangrijke voorwaarde voor deze grotere overheidsrol in bijvoorbeeld energietransitie en klimaat is het vergroten van de beleids- en besluitvormingscapaciteit van de overheid. 

De Versnellingskamer is daarvoor een bijzonder geschikt instrument. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Opdrachten
Zoeken
Categorieën
Recente artikelen
Bericht

Terug naar hoofdpagina