Energietransitie als maatschappelijk vraagstuk

De energietransitie, die de overgang van niet-hernieuwbare naar hernieuwbare en duurzame energiebronnen beoogt, is niet alleen een technologische revolutie, maar vooral ook een sociaal vraagstuk. Het raakt de vezels van onze samenleving. Er spelen op dit onderwerp namelijk meerdere belangrijke thema’s, die even complex als cruciaal zijn.

Persbericht – Spilter en Schuttelaar samenwerking

[PERSBERICHT] Strategische samenwerking Spilter en Schuttelaar – Vanaf vandaag werkt Spilter samen met Schuttelaar & Partners om overheden te helpen in vraagstukken rondom de energietransitie. Voor beiden partijen afzonderlijk zeer bekend terrein. Met de samenwerking ontstaat er een compleet aanbod van diensten waarmee overheden een participatieve aanpak in de energietransitie handen en voeten kunnen geven.

Klimaattafels Haags Klimaatakkoord

Klimaattafels Haags Klimaatakkoord Op weg naar ‘Den Haag klimaatneutraal in 2030’ wordt dit najaar een Haags Klimaatakkoord gemaakt. De gemeente Den Haag organiseerde hiervoor in samenwerking met Schuttelaar & partners en Spilter vier klimaattafels met professionals, waarbij iedere tafel een eigen thema had: Duurzame leefomgeving, Circulaire economie, Duurzame mobiliteit en Energietransitie. De Europese Unie (EU) […]

Energieplan voor Ameland

Een energieplan voor Ameland Het eiland Ameland heeft hoge ambities op het gebied van haar energievoorziening: het eiland wil al in 2020 energieneutraal zijn. Het benodigde energieplan moet een volledige verduurzaming op Ameland mogelijk maken en tegelijkertijd zorgen voor oplossingen die het energienet betaalbaar en betrouwbaar houden. Waar energiestromen slim worden uitgewisseld en indien gewenst […]

Versnellingskamer verdieping

Onderwerpen van deze pagina Share on facebook Facebook Share on twitter Twitter Share on linkedin LinkedIn Een Versnellingskamer organiseren Vrijwel alle onderdelen van de (publieke) bedrijfsvoering zijn gedigitaliseerd. Toch komen groepen nog altijd via de traditionele, klassieke meeting tot beeldvorming, oordeelsvorming en beleids- en besluitvorming. Dat kan ook anders: sneller en effectiever.  Met de Versnellingskamer brengt u alle stakeholders in beeld en betrekt u deze […]

GZI energietransitie

GZI Emmen Energietransitie “Kan de Gaszuiveringsinstallatie (GZI) in Emmen en aangesloten gasboorputten hergebruikt worden in de energietransitie?” Dat was de vraag die de NAM neerlegde. Door de inzet van de Versnellingskamer zijn de contouren van GZI Next bepaald en wordt er momenteel hard gewerkt aan een duurzame herinrichting van de locatie. De energietransitie vraagt om samenwerking. Daarom […]

Warmtetransportleiding

Warmtetransport leiding Eemshaven – Groningen Met de Versnellingskamer snel en goed de transitiecapaciteit van een gebied in kaart Met meerdere stakeholders zoals Enexis, Gasunie, provincie Groningen, gemeenten en Eemsdelta de knelpunten, kansen en mogelijkheden van een warmtetransportleiding tussen Eemsdelta en Groningen in kaart brengen. Het project liep al geruime tijd waarbij de voortgang langzaamaan stokte. […]

PAW aanvraag Anjum

PAW aanvraag Gemeente Noardeast- Fryslân aardgasvrij met hulp van Programma Aardgasvrije Wijken In het kader van de energietransitie wil de Gemeente Noardeast-Fryslân wijken zoveel mogelijk aardgasvrij1maken en besloot een versnelde PAW-subsidie aanvraag te starten bij de Rijksoverheid voor het opzetten van proeftuinen. De gemeente vindt het belangrijk dat dorpen en organisaties onderling van elkaar leren en […]

Energietransitie

Energietransitie Als kansrijke gebiedsontwikkeling   Met een lerende organisatie voorlopen in de energietransitie Regio’s die voorlopen gebruiken de energietransitie als aanjager voor hun bestuurlijke agenda’s op het gebied van human capital, zorg, onderwijs en bedrijvigheid. De Versnellingskamers benadrukken samenwerking, leer- en netwerkeffecten en uitvoerbaarheid en dragen concreet bij aan de vorming, uitvoering en bijsturing van […]