Digitale Factor-C leidraad

Omgevingswet vraagt om communicatie
in het hart van beleid 

Delen is vermenigvuldigen

Gemeenten, provincies, rijksoverheden en uitvoeringsinstanties werken in toenemende mate opgaveen omgevingsgericht.

Toch weten we uit ervaring dat de opgave zelf vaak veel meer aandacht krijgt dan de omgeving waarin deze plaatsvindt. En dat is jammer want de omgeving bepaalt in grote mate het succes van de opgave.

Regelmatig sneuvelt een opgave vroegtijdig omdat rol, betrokkenheid en onderlinge verhoudingen van actoren niet goed geregeld of in kaart gebracht zijn. Dat kan beter. 

Voordelen van de Factor-C Leidraad

  • Realiseren toename van het eigenaarschap door betrokkenheid en transparantie.
  • Voeren een stakeholdersanalyse uit die de impact van participatie op de interne organisatie identificeert en in kaart brengt.
  • Bieden structuur en helpen u bij het vaststellen van de juiste stakeholders, hun rol in het project en het moment dat zij betrokken worden.
  • Bij onverwachte gebeurtenissen in het project kan er snel geschakeld worden over de afdelingen heen.
0 Gemeentes
Werken met Factor-C
0 Rapportages
Gegenereerd
0 Stakeholders
Geïdentificeerd

Communicatie in het hart van beleid met de Factor-C leidraad

De Factor-C omgevingsanalyse is onderdeel van de Factor-C communicatieleidraad, die veel gebruikt wordt door gemeenten, provincies, waterschappen en Rijksoverheid. In haar rapport In dienst van de democratie concludeert de commissie Toekomst Overheidscommunicatie dat burgers openheid en openbaarheid verwachten van de overheidscommunicatie en dat zij zich zien als coproducenten van beleid.

Het Ministerie van Algemene Zaken vertaalde de rapportage in beleid en middelen; hieruit ontkiemde ook de opgavegerichte Factor-C leidraad. De leidraad positioneert communicatie centraal in het opgavegericht werken aan beleid en beleidsuitvoering. Hiermee helpt ze communicatieprofessionals en managers gestructureerd en opgavegericht te werken aan vraagstukken in het publieke domein. 

Ondertussen voert een groot aantal gemeenten en provincies de Factor-C actorenanalyse uit als essentieel onderdeel van beleids- en besluitvormingstrajecten. 

Digitale omgevingsanalyse

Men kan direct, en volledig online, aan de slag met verschillende typen belanghebbenden en stakeholders. Tevens kan aangegeven worden hoe deze in de wedstrijd zit t.o.v. het project of programma, door ze te plaatsen in de verschillende ringen van invloed.

Actoren in beeld brengen

Met de Spilter Factor-C software kan een groep online en op interactieve wijze het gewenste resultaat van een project of programma koppelen aan de omgeving en de benodigde actoren.

Eenvoudig te gebruiken

Doelstellingen, contexten en de positie van actoren wijzigen immers en daarmee ook de behoefte aan nieuwe actoren of actoren in een andere rol. Vanwege de lichte werklast en de hoge opbrengst is Factor-C de ideale oplossing.

De Factor-C omgevingsanalyse eenvoudig gemaakt

Een omgevings- en actorenanalyse vormt wat ons betreft de basis van elk doeltreffend project of programma. Met de Factor-C omgevingsanalyse kan een groep het gewenste resultaat van een project of programma snel verbinden met de betrokken en de nog benodigde actoren. Op een interactieve manier neemt iedere actor – organisatie of persoon – deel aan een krachtenveldanalyse. Ook wordt bepaald welke rol en mate van betrokkenheid de actor moet hebben (of heeft) om het resultaat te behalen. De omgevingsanalyse verbetert de communicatieve kracht en de betrokkenheid bij en de uitvoerbaarheid van projecten en programma’s. Dit vergroot de kans dat het resultaat wordt behaald. 

Naar onze ervaring vormt een ontbrekende omgevings- en actorenanalyse een serieus obstakel voor de kwaliteit en uitvoering van een project of programma. Ook leidt een ontbrekende omgevings- en actorenanalyse vaak tot vertraging in vervolgtrajecten. Of tot problemen bij het opschalen daarvan. 

Digitale Factor-C omgevings- en actorenanalyse voor gemak

Voor een doeltreffende aanpak moeten de houding en macht van actoren en hun onderlinge verhoudingen zoveel mogelijk bekend zijn. Hiervoor zijn binnen de Factor-C actorenanalyse de krachtenveld- en de netwerkanalyse ingericht. De krachtenveldanalyse geeft inzicht in de houding en de invloed van actoren. Op basis hiervan wordt de aanpak bepaald: concrete werkafspraken met positief gestemde actoren of een meer onderhandelings- en procesmanagement gerichte aanpak met neutraal of negatief gestemde actoren. De netwerkanalyse geeft inzicht in de cohesie en verhoudingen binnen het netwerk voor zowel individuen en organisaties. Dit helpt om de strategie te bepalen: welke krachten zijn te bundelen en waaraan moet nog gewerkt worden. 

..en herhaalbaarheid 

Opdracht: PAW Aanvraag

Gemeente Noardeast-Fryslân wil wijken zoveel mogelijk aardgasvrij maken en besloot een PAW-subsidie in recordtijd aan te vragen bij de Rijksoverheid door onze software in te zetten.Door alle belanghebbenden en stakeholders te verzamelen en op de juiste manier in kaart te brengen, waarbij nadrukkelijk gekeken wordt naar de uitvoerbaarheid, betaalbaarheid en betrokkenheid gaven zij hun ambitie aan. Daarnaast werd het proces op een creatieve manier gevisualiseerd en via een maatwerk aanpak naar alle betrokkenen gecommuniceerd. 

De Factor-C Versnellingskamer voor beleids- en besluitvorming 

In een link naar Versnellingskamer werk je naadloos verder met de resultaten van de Factor-C omgevingsanalyse. Met interne en externe actoren kun je het beleid vormgeven, bijsturen of de doelmatigheid ervan toetsen. 

Het is een verleidelijke valkuil om de omgevingsanalyse alleen uit te voeren aan het begin van een project of programma. Doelstellingencontexten en de positie van actoren veranderen; daarmee ook de behoefte aan nieuwe actoren of actoren in een andere rol. 

De digitale Factor-C omgevingsanalyse geeft doorlopend inzicht in de actuele toestand van het project of programma. Inclusief de nog te nemen acties in de omgeving om het eindresultaat dichterbij te brengen. 

Opgavegericht werken in groepen met de Factor-C Omgevings-Versnellingskamer

Met de Spilter digitale Factor-C ringen van invloed breng je actoren en hun onderlinge verhoudingen snel en onderhoudbaar in kaart met een actoreninventarisatie en krachtenveldanalyse. De Factor-C omgevingsanalyses voer je het liefst diepgaand en herhaaldelijk omdat een oppervlakkige analyse vaak uitmondt in weeffouten en een gebrek aan draagvlak in latere stadia van een project of programma. 

Met deze actoren kun je vervolgens digitaal in een Versnellingskamer een reeks aan slimme groepsprocessen vormgeven gericht op link beleids– en link besluitvorming of andere onderdelen van het project of programma.  De kracht van Factor-C en de Versnellingskamer zijn vanaf nu gecombineerd in één krachtige omgeving.   

Neem contact op als je die kracht wilt ervaren. 

Waar hebben wij al een versnelling aangebracht

Contact

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en wij kijken wat voor u de best passende oplossing is. Aan de hand van een korte intake kunnen wij een goede indicatie geven van de kosten.

Specialist op dit onderwerp is Sander Blom.
Hij is bereikbaar via sander@spilter.nl