Besluitvorming versnellen

Besluitvorming is een cruciaal onderdeel van iedere organisatie. Of dit nu gaat om het beslissen over belangrijke strategische kwesties, het nemen van besluiten over dagelijkse operationele taken of het beoordelen van nieuwe kansen, de manier waarop beslissingen worden genomen heeft een grote invloed hebben op het succes van iedere organisatie. Het versnellen van het besluitvormingsproces kan daarom uiterst belangrijk zijn voor het verbeteren van de prestaties.

Waarom groepen betere beslissingen nemen

De wereld lijkt steeds sneller te draaien en het lijkt erop dat organisaties constant in de race zijn om bij te blijven. Maar hoe maak je kwalitatief goede beslissingen als er weinig tijd beschikbaar is? Want wanneer er een strakke deadline is, kan het moeilijk zijn om een ​​grondige discussie te voeren en een weloverwogen besluit te nemen.

Kwalitatieve groepsbesluitvorming

De waarde van groepsbesluitvorming kan niet worden overschat. Het leidt tot betere beslissingen, meer betrokkenheid en uiteindelijk een betere prestatie van de besluitvorming als geheel. Echter is het komen tot gedragen besluitvorming nog wel een uitdaging.

Innovatieve oplossingen vormgeven

Er zijn veel nieuwe en bovenal complexe vraagstukken waarmee de wereld vandaag de dag wordt geconfronteerd. Dit zijn veelal vraagstukken met veel belanghebbenden, die verschillende visies en/of meningen hebben en waarbij een groot maatschappelijk belang speelt. Albert Einstein zei “You can’t solve today’s problems with yesterday’s solutions” dus hoe bedenk je oplossingen voor dit type vraagstukken, waar nog geen referentiekader voor is?

Verbetermogelijkheden externe jobcoaching

Verbetermogelijkheden externe jobcoaching Kleine verbeteringen of radicaal anders?​ Vanuit de directie van UWV Werkbedrijf kreeg Spilter de opdracht om breed de verbetermogelijkheden rond externe jobcoaching te inventariseren, op basis waarvan een gestructureerde integrale verbeteraanpak geformuleerd kan worden.  Uit eerdere onderzoeken en uit verscheidene overleggen met cliëntenorganisaties en brancheorganisaties op het gebied van re-integratie en jobcoaching […]

Novex Mooi Nederland

Samenwerking in Regio Zwolle rondom verstedelijking en NOVEX De ruimtelijke inrichting gestalte geven Het rijksprogramma NOVEX is bedoeld om de landelijke NOVI die weer bestaat uit provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies om in een 16-tal NOVEX gebieden waarin de ruimtelijk inrichting per NOVEX-gebied gestalte moet krijgen. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering is gelegd bij de provincies […]

Evaluatie Zware Berging

Evaluatie Zware Berging In 4 regio’s met 33 contractanten de huidige samenwerking evalueren en concrete verbetervoorstellen vormgeven.  De netwerkdienst Incidentmanagement (nwd IM), onderdeel van Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement (RWS VWM) liet in januari ’23 een evaluatie plaatsvinden in vier bijeenkomsten in de 4 verschillende regio’s, met 33 contractueel afgesloten bergers die alle bergingen in Nederland uitvoeren […]

Expertbijeenkomst schattingsmethodieken

Expertbijeenkomst schattingsmethodiek Het begeleiden van een methodologische verkenning van de mogelijkheden om de omvang te schatten van kindermishandeling gerelateerd aan geloof of ideologie in Nederland. Aanleiding voor deze methodologische verkenning is een motie van de Tweede Kamer (oktober 2020) waarin de regering wordt verzocht een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de aard en omvang […]

NBd Bewegwijzering marktconsultatie

NBd Bewegwijzering – marktconsultatie Levering en Realisatie Bewegwijzering   Rijkswaterstaat PPO-ICM-LAN voerde onder begeleiding van Spilter een marktconsultatie uit in het kader van een aanbesteding van bewegwijzering, namens Rijkswaterstaat Verkeer-en Watermanagement (VWM) en de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd). Voor een goede doorstroming van het verkeer is uniformiteit, continuïteit en samenhang in bewegwijzering heel belangrijk. Sinds 1 januari 2015 […]

Transformatie platteland

Transformatie van het platteland Het Brabants platteland heeft veelal een overwegend agrarisch karakter (in 2011 was de landbouw nog voor 60% beeldbepalend voor het Brabants landelijk gebied) en de agrofoodsector speelt een grote rol in de Brabantse economie. Echter, o.m. door nieuwe Europese normen beschikt ondertussen slechts 62% van de melkveebedrijven en 39% van de […]