Het belang van draagvlak

Beleidsvorming is een complex proces waarbij verschillende belangen, ideeën en visies samenkomen om uiteindelijk effectief beleid te kunnen ontwikkelen. Een cruciaal, maar vaak verwaarloosd element in dit proces is het creëren van draagvlak. Dat houdt in dat er steun is voor een bepaalde verandering of beslissing. Het gaat niet alleen om formele goedkeuring, maar ook om betrokkenheid en acceptatie op verschillende niveaus binnen een organisatie of gemeenschap.

Wendbaar blijven in de publieke sector

In een steeds complexer wordende omgeving, waar beleidsmedewerkers te maken hebben met meer burgerinspraak en complexere vraagstukken, is het cruciaal dat overheidsorganisaties wendbaar en goed uitgerust blijven om effectief te kunnen opereren en innoveren. Wanneer het werkt toeneemt en het aantal medewerkers daalt is het noodzaak om dingen slimmer in te gaan richten. Zodat men meer resultaat kan behalen met minder middelen.

Navigeren door het spanningsveld van burgerparticipatie

In een tijd waarin burgerparticipatie centraal staat in het beleidsproces, biedt de Omgevingswet een unieke kans om de stem van de gemeenschap te verankeren in besluitvorming over de leefomgeving. Echter, met deze nieuwe benadering ontstaan er uitdagingen die beleidsmakers moeten aangaan. Het roept een spanningsveld op tussen de invulling van burgerparticipatie en de complexiteit van uitvoering rond beleidsvraagstukken.

Burgers en belanghebbenden op een effectieve manier betrekken

Door burgers en belanghebbenden op een effectieve manier te betrekken, creëert men draagvlak voor beleid en beslissingen. Het vergroot tevens de transparantie en legitimiteit van het besluitvormingsproces, wat van cruciaal belang is binnen een democratische samenleving.

Wanneer er te veel gevraagd wordt

Het is geen geheim dat de gemiddelde beleidsmedewerker, communicatieprofessional en ambtenaar veel op het spreekwoordelijke bordje heeft en van het ene project naar de andere rent. De ene vergadering is nog niet afgerond of de andere dient zich alweer aan. Op korte termijn is dat best vol te houden maar wat doet het met de medewerkers als dit over langere periodes van ze gevraagd wordt?
En belangrijker: hoe kunnen we hier slim mee om gaan?

privacy-verklaring-zonder-header-en-footer/

Privacy verklaring Het GDSS van Spilter, verder te noemen de Spilter-applicatie, wordt als een SAAS oplossingaangeboden aan de klanten. Het betreft een web-applicatie die gehost wordt in een centraalrekencentrum. De applicatie draait bij de gebruiker in een internet browser. Alle data van degebruikers wordt opgeslagen in een database in het rekencentrum. Deze data wordtontsloten door […]

ondersteuning

Privacy verklaring Het GDSS van Spilter, verder te noemen de Spilter-applicatie, wordt als een SAAS oplossingaangeboden aan de klanten. Het betreft een web-applicatie die gehost wordt in een centraalrekencentrum. De applicatie draait bij de gebruiker in een internet browser. Alle data van degebruikers wordt opgeslagen in een database in het rekencentrum. Deze data wordtontsloten door […]

Deze tijden vragen niet om oud gedrag in een nieuw jasje

We leven in een tijd van grote verandering. Een belangrijke factor is de toegenomen complexiteit van de moderne wereld, die voortkomt uit technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen, globalisering en andere maatschappelijke veranderingen. Hierdoor zijn de systemen waarin we leven en werken steeds complexer geworden en zijn er meer factoren om rekening mee te houden bij de besluitvorming.

Burgerberaad

Versnellingskamer Burgerberaad Deliberatieve democratie gedigitaliseerd Wat is een Burgerberaad? Eenentwintigste-eeuwse vraagstukken stellen onze democratie danig op de proef. Steeds meer burgers haken af als gevolg van polarisatie, versplintering en politiek falen. Kwesties als klimaatverandering, pandemiebestrijding, asielverlening, maar ook ‘simpelweg’ ruimtelijke ordening worden steeds hardnekkiger. De electoraal-representatieve democratie is schijnbaar steeds minder toegerust om de opeenvolging […]