Onderwijs

Het onderwijs is continu in beweging. Zeker nu traditionele
vormen van onderwijs ter discussie staan en de
maatschappij om andere invulling vraagt.

Minder rapporten en kortere beleidscycli met focus op vakkrachten

De organisatie en de manier van denken in het onderwijs hebben grote invloed op hoe de maatschappij zich ontwikkelt. Wanneer het onderwijs vooral gericht is op het meten van prestaties, dan heeft dat gevolgen voor hoe de maatschappij zich in een later stadium ontwikkelt. Maar wat vraagt het wanneer we beginnen met ideeën over hoe we zouden willen dat de maatschappij zich ontwikkelt en dat we vervolgens het onderwijs daarop aanpassen. Hoe doen we dat dan? Wat is nodig en welke impact heeft dit?

De Ecorys arbeidsmarkt barometer PO, VO en MBO 2018-2019 spreekt van een
‘krappe’ en ‘krapper wordende’ markt voor leraren.
In 2019 was het lerarentekort in het PO 10.508 en in het VO 27.504. Het is moeilijk in te schatten wat de gevolgen zijn van verdere daling op de PISA ranglijst voor de Nederlandse ambities richting toonaangevende kenniseconomie en kampioen duurzaamheid. Maar de gevolgen laten zich raden.

De situatie in het onderwijs lijkt op die van de zorg: instroom in opleidingen stokt, uitval en uitstroom zijn relatief hoog en bureaucratie en administratie slokken in het PO gemiddeld 12% op van de arbeidstijd3. Bij Spilter onderkennen wij deze problematiek en hebben wij een aanpak ontwikkeld om deze uitdagingen snel en concreet het hoofd te bieden. 

Voordelen van onze aanpak in het onderwijs

  • Huisvestingsvraagstukken die kunnen rekenen op de steun van alle betrokkenen en daarmee beter uitvoerbaar zijn
  • Samenwerkingsvraagstukken met aantoonbare versnelling en acceptatie onder de convenantpartners.
  • Ontwikkeling onderwijsbeleid met meer draagvlak en met een directe toepasbaarheid in de organisatie.
  • Lerarenparticipatie met toename van eigenaarschap op genomen besluit door betrokkenheid en transparantie.
  • Egaliseren het speelveld waardoor iedere deelnemer evenredig aan bod komt en ook de minder gangbare meningen worden gehoord.
0 jaar
ervaring
0 bedrijven
maken gebruik van Spilter
0 projecten
gingen u voor

Onze projecten in het onderwijs

BVMBO, de beroepsvereniging van opleiders in het MBO, wil de positie van docenten in het MBO verbeteren door het vakmanschap van de beroepsgroep te vergroten.

BVMBO vindt dat docenten zelf verantwoordelijk zijn voor hun ontwikkeling. In een ambitieuze aanpak werden vragenlijsten gecombineerd met Versnellingskamers om die ontwikkelingsbehoeften scherp te krijgen en gestalte te geven.

Een tiental Versnellingskamers door het hele land mondde uit in een super-Versnellingskamer waarin experts de data weer analyseerden. Deze gedegen werkwijze leverde een uitvoerbaar plan op met draagvlak en commitment.  

In opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijs en Onderzoek (NRO) deed Oberon onderzoek naar het adaptief vermogen in de navigatie naar toekomstbestendig leraarschap. De onderzoekers wilden nadrukkelijk ruimte bieden aan docenten.

Daarnaast onderzocht de NRO thema’s waarmee een kennisagenda voor het onderwijs kan worden samengesteld. Geselecteerde thema’s zijn: de school als lerende en professionele organisatie, kennis en vaardigheden van leerlingen, toegang tot de inclusieve(re) leeromgeving, gelijke kansen, technologie in het onderwijs, en kwalificaties van toekomstige leraren en de kwaliteit van hun opleiding. ; Voor beide onderwerpen bood de Versnellingskamer de geschikte oplossing.  

Singapore University of Technology and Design is een toonaangevende universiteit die kans zag in relatief korte tijd door te dringen tot de wereldwijde top van technische universiteiten. SUTD is georganiseerd in specialistische pilaren die samenwerken volgens research en design. Het resultaat is multidisciplinaire samenwerking en kruisbestuiving van onderzoek. SUTD gebruikt Spilter GDSS voor cultuurmeting, -ontwerp en -interventies. Dr. Jaclyn Lee adapteerde het klassieke Organizational Cultural Assessment Instrumentarium (OCAI)8 voor gebruik door groepen en maakte daarmee grootschalige, wetenschappelijk onderbouwde cultuurverandering toegankelijk voor professionals en organisaties. Zie bronvermelding

Waar hebben wij al een Versnelling aangebracht

Te weinig docenten, vrijwel geen zij-instromers en weinig tijd voor professionele ontwikkeling.

De gevolgen van het lerarentekort zijn lesuitval, overbelasting van docenten, lesgeven door onbevoegden en achterstanden bij leerlingen. Met een waaier aan interventies probeert het onderwijsveld het tij te keren: samenwerken met andere onderwijsinstellingen, docentenpools vormen, zijinstromers aantrekken en versneld opleiden en het beroep van docent aantrekkelijker maken. Dit laatste gebeurt bijvoorbeeld door beroepsontwikkeling van docenten een belangrijkere rol te geven in onderwijsinstellingen. 

Beroepsvereniging MBO (BVMBO) gelooft dat ‘docenten zelf verantwoordelijk zijn voor het vakmanschap van hun beroepsgroep4 Ook een onderzoek van NRO en onderzoeksbureau Oberon spreekt van ‘toekomstbestendig leraarschap’ met factoren als adaptief vermogen en een veranderend beroepsbeeld.  

Naast de ontwikkeling van docenten wordt in Nederland veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van de onderwijssector zelf.  

Toepassingen voor het onderwijs

Klik hieronder om direct naar onze digitale oplossingen :

Contact

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en wij kijken wat voor u de best passende oplossing is. Aan de hand van een korte intake kunnen wij een goede indicatie geven van de kosten. 

Specialist op dit onderwerp is Steven Wagemaker. Hij is bereikbaar via steven@spilter.nl