Een gedeelde ontwikkeling tussen privaat en publiek

Facebook
Twitter
LinkedIn

De afgelopen twee decennia zijn Lean transformaties in Nederland steeds populairder geworden.  Veel Nederlandse bedrijven, zowel in de productie- als dienstensector, hebben lean principes geïmplementeerd. Bekende Nederlandse bedrijven zoals Philips, Heineken en ASML hebben het toegepast om hun processen te optimaliseren. Maar dit geldt voor veel organisaties die streven naar verbeterde efficiëntie, lagere kosten en hogere klanttevredenheid. Een trend die we ook terugzien in de publieke sector, ondanks dat hier vaak niet direct het label ‘Lean’ aan hangt.

Een lean transitie

Lean is een managementfilosofie gericht op het maximaliseren van waarde voor de klant door verspilling te elimineren en processen continu te verbeteren. Het streeft naar efficiënte workflows en hogere kwaliteit door gebruik te maken van tools zoals Value Stream Mapping en Kaizen. Deze aanpak bevordert een cultuur van voortdurende verbetering en betrokkenheid van medewerkers.

Een succesvolle lean transitie begint met het nauwkeurig interpreteren van resultaten. Dit proces start met het in kaart brengen van de huidige processen. Vervolgens worden de verzamelde gegevens en bevindingen grondig geanalyseerd. Daarbij wordt bepaald waar de grootste knelpunten en inefficiënties zich bevinden. De volgende stap in het proces is het prioriteren van verbeteringsgebieden. Niet alle problemen kunnen tenslotte tegelijk worden aangepakt, dus dienen ze geprioriteerd te worden. Hierbij wordt vooral gekeken naar verbeteringen met de grootste impact. Dit kan op verschillende vlakken zijn waaronder klanttevredenheid, kostenbesparingspotentieel, implementatiegemak en strategische relevantie. Ook verbeteringen die relatief eenvoudig en snel te implementeren zijn, of die de strategische doelen van de organisatie het beste ondersteunen, krijgen voorrang op de rest van de verbeterideeën.

Daarna is het tijd om specifieke verbeteringsprojecten scherp te definiëren. Dit houdt in dat er een duidelijke probleemdefinitie wordt opgesteld voor elk geprioriteerd verbeteringsgebied, met specifieke doelen en verwachtingen. Bijvoorbeeld, het verminderen van wachttijden met 20% of het verbeteren van de doorlooptijd met 30%. Het SMART maken van de verbeteringen.

Voor elk geselecteerd verbeteringsgebied wordt vervolgens een gedetailleerd verbeteringsplan opgesteld. Dit plan bevat specifieke actiepunten en taken, tijdlijnen en mijlpalen, toegewezen verantwoordelijkheden en middelen, en meetbare indicatoren voor het monitoren van de voortgang en het succes van de verbeteringen. Dit vormt de basis voor een succesvolle lean transitie, waarbij processen worden geoptimaliseerd, verspillingen worden geëlimineerd en de algehele efficiëntie en klanttevredenheid worden verhoogd.

Overeenkomsten

Het proces voor een lean transitie vertoont daarmee aanzienlijke overeenkomsten met de ontwikkelingen in de publieke sector. Met name rond besluit- of beleidvorming. Daar zijn ze ook continue bezig met ontwikkelingen die leiden tot kortere wachttijden, verhoogde klanttevredenheid en een efficiëntere benutting van beschikbare middelen.

Zowel lean als de ontwikkelingen in de publieke sector zijn processen die gestructureerd en systematisch verlopen, gericht op het bereiken van specifieke doelen of het realiseren van significante verbeteringen door middel van strategische planning en uitvoering.

Zowel binnen een lean transitie als in beleidvorming is het noodzakelijk om eerst een grondige analyse uit te voeren van de huidige situatie. In beide processen moeten de bevindingen worden geprioriteerd. Voor een lean transitie betekent dit het identificeren van de meest dringende verbeteringsgebieden op basis van criteria zoals klanttevredenheid, kostenbesparing, implementatiegemak en strategische relevantie. In beleidvorming worden problemen en mogelijke oplossingen geprioriteerd op basis van hun impact, urgentie en haalbaarheid.

Nadat deze prioriteiten zijn vastgesteld, worden specifieke verbeteringsprojecten gedefinieerd. In beleidvorming worden beleidsmaatregelen ontwikkeld om de geprioriteerde problemen aan te pakken, vaak met duidelijke doelstellingen en verwachte resultaten.

Kortom, het proces van een lean transitie is sterk vergelijkbaar met besluit- of beleidvorming. Beide zijn gericht op het systematisch verbeteren van situaties door middel van analyse, prioritering, planning, betrokkenheid van belanghebbenden, en effectieve communicatie en implementatie.

De menselijke kant

Een cruciaal aspect, dat vaak over het hoofd wordt gezien, is de zachte kant van zo’n transitie. Het betrekken van mensen bij de veranderingen. Als we naar lean kijken hebben medewerkers de beste inzichten in de dagelijkse werking van de processen en kunnen zij zeer waardevolle input leveren. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door brainstormsessies en workshops te organiseren met medewerkers van verschillende afdelingen en gebruik te maken van feedback van klanten en leveranciers om aanvullende verbeteringsgebieden te identificeren.

Dit geldt ook voor beleidvorming, waarbij betrokkenheid van belanghebbenden zoals burgers, bedrijven of andere relevante partijen essentieel is om effectieve en gedragen oplossingen te ontwikkelen.

Een effectieve communicatieaanpak is essentieel om buy-in te verkrijgen van alle betrokkenen. Dit houdt o.a. in dat er duidelijke uitleg wordt gegeven over de redenen voor de verbeteringsinitiatieven en de verwachte voordelen, regelmatige updates worden verstrekt over de voortgang en behaalde successen, en dat kleine successen worden gevierd om motivatie en betrokkenheid te verhogen.

Op al deze snijvlakken komt de inzet van Group Decision Support Systems (GDSS) van pas. Het gebruik van GDSS faciliteert efficiëntere en effectievere besluitvormingsprocessen door een gestructureerde en systematische aanpak te bieden. Hierdoor kunnen verbeteringen of verspillingen sneller en met meer precisie worden geanalyseerd en opgelost. De tool maakt het daarnaast mogelijk om diverse perspectieven en ideeën van alle betrokkenen eenvoudig te integreren, wat cruciaal is voor het verkrijgen van draagvlak en het ontwikkelen van breed gedragen oplossingen.

Bovendien verbetert GDSS de communicatie en samenwerking tussen teamleden, ongeacht hun locatie, wat vooral in grotere organisaties of projecten met meerdere stakeholders van grote waarde is. Door het bieden van een platform voor gestructureerde discussie en consensusvorming, helpt GDSS bij het prioriteren van problemen en het definiëren van specifieke verbeteringsprojecten met duidelijke doelstellingen en verwachte resultaten. Dit alles maakt GDSS een krachtig instrument voor organisaties die streven naar continue verbetering en efficiënte besluitvorming.

 Of deze nu actief zijn in de publieke of in de private sector. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Auteur
Gerelateerd
Archief
Zoeken
Categorieën
Bericht