Provincies

Verbeter door digitale besluitvorming
de uitvoerbaarheid van beleid

Een belangrijke rol voor de provincie

De nieuwe omgevingswet kent de provincie een belangrijke rol toe bij het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit.

De benodigde  visie is meer dan een optelsom van alle gemeentelijke omgevingsvisies. Ze overstijgen het lokale beslissingsniveau, voltrekken zich in een brede regio en hebben betrekking op duizenden inwoners. Dat gaat gepaard met uitdagingen. 

Vragen die wij vaak horen: Hoe zetten we het project op de politieke agenda? Hoe betrekken we partners en creëren we draagvlak bij bewoners?

Voordelen van onze aanpak voor provincies

  • Ambitieuze omgevingsvisies die kunnen rekenen op de steun van alle betrokkenen en daarmee beter uitvoerbaar zijn.
  • Samenwerkingsvraagstukken met aantoonbare versnelling en acceptatie onder de convenantpartners.
  • Ontwikkeling provinciaal beleid met meer draagvlak en met directe toepasbaarheid in de organisatie.
  • Burgerparticiptie met toename van het eigenaarschap op genomen besluit door betrokkenheid en transparantie.
0 jaar
ervaring
0 bedrijven
maken gebruik van Spilter
0 projecten
gingen u voor

Provincies: relatief onzichtbaar maar zeer aanwezig

In het Nederlandse staatsbestel zitten provincies tussen de rijksoverheid en gemeenten in. Provinciale staten zijn onder meer verantwoordelijk voor verkeer en vervoer, de waterhuishouding, natuur, welzijn en cultuur en ruimtelijke ordening. Ze bepalen voor een belangrijk deel de inrichting en het woon- en leefklimaat in een provincie. De omgevingswet die per juli 2022 van kracht wordt kent de provincie een belangrijke rol toe bij het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. De provinciale visie die daaraan ten grondslag ligt is meer dan een optelsom van alle gemeentelijke omgevingsvisies. Zo stelt de provincie Noord-Holland: “De nieuwe omgevingsvisie is geen ‘nietje’ door de bestaande plannen, maar een nieuwe visie die gedragen wordt door zoveel mogelijk partijen”.   

Samen visie en beleid vormen met de Versnellingskamer

We zetten de Versnellingskamer regelmatig in voor inspiratie, missie- en visiesessies, het bevorderen van samenwerking en het aangaan of bijstellen van provinciale- en gemeentelijke samenwerkingsverbanden. 

Afhankelijk van de taakstelling zijn deze sessies creatief, analytisch of gericht op de productie van nieuw of de evaluatie van bestaand beleid. 

Waar hebben wij al een Versnelling aangebracht​

Toekomst van werkgelegenheid

Om in de toekomst voldoende werkgelegenheid rond Den Haag te garanderen is innovatie nodig. Wereldwijd blijken internationaal multimodaal bereikbare, hoogstedelijke omgevingen bij uitstek geschikt voor innovatie.

Omzeil de valkuilen en versterk de cohesie

De kern van onze dienstverlening is het ontwerpen en begeleiden van een proces om met stakeholders tot gezamenlijke inzichten te komen. Dat doen we niet vanuit de inhoud maar vanuit de kennis van het proces. Vanuit de grondvoorwaarden en -doelen transparantie en draagvlak komen we met een groep mensen tot tastbare resultaten. Dit doen we nu al langer dan vijftien jaar succesvol in de publieke sector.  

We gebruiken hiervoor de Versnellingskamer, we hebben onze methodes en we zetten onze ervaring in. Dit doen we onder meer voor vraagstukken rondom de energietransitie, onderwijsvernieuwingen, innovatie. Maar ook bij het vormgeven van onder andere vrijwilligers-, sport-, of armoedebeleid. We maken geen beleid, maar ontwerpen en begeleiden het proces om er te komen. Onze expertise en belangrijke toegevoegde waarde is dat we de valkuilen kennen, structuur bieden, een transparant proces opzetten en het samen met de stakeholders laten gebeuren. 

Contact

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en wij kijken wat voor u de best passende oplossing is. Aan de hand van een korte intake kunnen wij een goede indicatie geven van de kosten. 

Specialist op dit onderwerp is Steven Wagemaker. Hij is bereikbaar via steven@spilter.nl