Participatie t.b.v.
Omgevingswet

Creëer het optimale omgevingsmanagement 

Participatie is een proces maar geen doel op zich

De Omgevingswet vraagt in de wereld van participatie om omgevingsbewust werken, kennis van menselijk gedrag, omgang met een wereld die vaak volatiel en complex is en het besef dat maatschappelijke belangen soms boven wetenschappelijke uitkomsten gaan. 

Participatie is een proces, het is geen doel. Bij een goede vormgeving krijgen de juiste mensen de juiste stem op het juiste moment. Er kan dan worden ingegrepen met de juiste ‘tone of voice’. 

Juist ingestoken en uitgevoerde Versnellingskamers leveren begrip en draagvlak op voor het uiteindelijke besluit. Ook bij de mensen die het minder eens zijn met de inhoud van dat besluit.

Het levert een heldere en duidelijke werkwijze op binnen de interne organisatie en -wanneer het gaat om een overheid- acceptatie in de politiek van het uiteindelijke besluit of beleidsvoorstel. En laat dat nu net de achterliggende gedachte van de Omgevingswet zijn.

Hoe helpen wij u invulling te geven aan participatie

  • Realiseren toename van het eigenaarschap op genomen besluit door betrokkenheid en transparantie.
  • Voeren een stakeholdersanalyse uit die de impact van participatie op de interne organisatie identificeert en in kaart brengt.
  • Verkorten de beleidscyclus zodanig dat evaluatie een vast onderdeel is van het participatietraject.
  • Bieden structuur en helpen u bij het vaststellen van de juiste stakeholders, hun rol in het project en het moment dat zij betrokken worden.
  • Bij onverwachte gebeurtenissen in het project kan er snel geschakeld worden over de afdelingen heen.

Participatie in de versnelling

De Versnellingskamer biedt structuur en helpt groepen bij het vaststellen van de juiste stakeholders, de rol die zij in het project hebben en op welk moment zij betrokken worden. De Versnellingskamer zorgt er verder voor dat -bij onverwachte gebeurtenissen in het project- snel geschakeld kan worden over de afdelingen heen.

Voor zaken die niet meer bij elkaar ‘geZoomt’ of gestickerd kunnen worden.

Waar hebben wij al een Versnelling aangebracht​

Participatie is vooral intern bijsturen

We zien dat gemeenten heel druk bezig zijn om hun participatie goed op orde te krijgen. De handboeken staan nog met natte inkt in de kast of het eerste incident of verandering van politiek bewustzijn dient zich aan. Het is dan heel belangrijk om snel te kunnen schakelen. Met de inzet van de Versnellingskamer verkorten we de beleidscyclus zodanig dat evaluatie een vast onderdeel is van het participatietraject. 

Een goede stakeholdersanalyse is een stap die vaak wordt overgeslagen. Een analyse die de impact van participatie op de interne organisatie én de beheersingsmogelijkheden daarvan identificeert en in kaart brengt. 

“Dat zien we later wel”, “Hoort bij een andere afdeling”,  “Deden we altijd al zo”, “Daar hebben we geen tijd voor”: met dit soort uitspraken worden we in onze projecten vaak geconfronteerd. Onze aanpak zorgt voor duidelijke lijnen en bewustwording bij beleidsmakers. 

De Versnellingskamer zorgt ervoor dat –bij onverwachte gebeurtenissen in het project- snel geschakeld kan worden over de afdelingen heen.

Omzeil de valkuilen en versterk de cohesie

De kern van onze dienstverlening is het ontwerpen en begeleiden van een proces om met stakeholders tot gezamenlijke inzichten te komen. Dat doen we niet vanuit de inhoud (die bezit de opdrachtgever) maar vanuit de kennis van het proces. Vanuit de grondvoorwaarden en -doelen transparantie, participatie en draagvlak komen we met een groep mensen tot tastbare resultaten. Dit doen we nu al langer dan vijftien jaar succesvol in zowel de publieke als private sector.  

We zetten hierbij de Versnellingskamer, onze methodes en onze ervaring in. Dit doen we onder meer voor vraagstukken rondom de energietransitie, onderwijsvernieuwingen, innovatie. Maar ook bij het vormgeven van vrijwilligers-, sport-, of armoedebeleid. We maken daarbij geen beleid, maar ontwerpen en begeleiden het proces om er te komen. Onze expertise en belangrijke toegevoegde waarde is dat we de valkuilen kennen, structuur bieden, een transparant proces opzetten en dit samen met de stakeholders laten gebeuren. 

Participatie opdracht

De afdeling Stadsontwikkeling wilde, naar aanleiding van een aantal voorvallen, een leidraad ontwikkelen om op een éénduidige wijze participatie binnen de gehele gemeente vorm te geven. In samenwerking met Spilter is hiervoor een Versnellingskamer ontwikkeld die niet alleen het complete beeld heeft opgehaald van de huidige werkwijzen, de materialen die gebruikt werden en de verschillende wijzen waarop gecommuniceerd werd met burgers en bedrijven maar ook een nieuwe werkwijze heeft voortgebracht waardoor er een éénuidige lijn getrokken kon worden.

Bepaal de participatie intensiteit

Participatie houdt in dat burgers, bewoners of medewerkers actief meedoen. Daarbij zijn er in de praktijk verschillende vormen van participatie, die inhoudelijk weer allerlei verschillende niveaus of beter gezegd; intensiteiten omvatten. Door mensen uit de omgeving te betrekken heb je als gemeente, overheid of uitvoeringsinstantie de kans om beleid beter te laten aansluiten op de behoeften en ervaringen van deze (eind)gebruikers. Daarmee wordt het draagvlak voor besluiten en beleid vele malen groter.

Dat heeft een aantal voordelen. Want direct contact tussen overheid en burger kan het wederzijds vertrouwen vergroten, bewoners voelen zich eerder bereid om zelf iets aan hun uitdagingen, problemen of obstakels te doen en zij voelen zich door actieve participatie medeverantwoordelijk voor het uiteindelijke resultaat.

Bij participatie hebben we het dus over het betrekken van de samenleving bij wat – beleidsvoorbereiding, -uitvoering en/of -evaluatie – je wilt bereiken. Dit houdt in dat de besluiten niet alleen door bijv. de gemeente genomen worden maar juist andere belanghebbenden uit de samenleving betrokken worden en hier een actieve rol spelen. Maar hoe je deze participatie vormgeeft heeft een direct effect op het gewenste eindresultaat. Er zijn namelijk verschillende vormen van participatie:

De participatie aanpak volledig gedigitaliseerd

Echter moeten we bekennen dat we in de praktijk vaak zien dat door verschillende oorzaken en omstandigheden de participatie intensiteit en daaruit voortvloeiende aanpak generiek ingevuld wordt. Een soort ‘one-size-fits all‘ aanpak. Echter, de rol die een stakeholder speelt, de invloed die deze heeft tijdens een project of programma en hoe zij daarbij ‘in de wedstrijd zitten’ kan significant verschillen. Met alle gevolgen van dien. Dat moet anders en dat kan anders. 

Spilter heeft een aanpak met concrete ’tools’ die beleidsmakers en andere inhoudelijke mensen helpt hun communicatiekracht met stakeholders (zoals bewoners, burgers of werknemers) te vergroten en meer omgevingsbewust te werken. De communicatieaanpak is integraal onderdeel van het beleids- of projectvoorstel (en daarmee ook van de besluitvorming) en geeft richting voor de invulling van participatie op verschillende niveau’s.

Wij hebben deze aanpak volledig gedigitaliseerd in onze GDSS software, om de invulling van participatie en daaruit voortvloeiende aanpak passend, inzichtelijk en overdraagbaar te maken. Zodat de best passende aanpak in samenhang gekozen wordt en het juiste gesprek met de burgers, bewoners of andere betrokkenen gevoerd kan worden.

Contact

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en wij kijken wat voor u de best passende oplossing is. Aan de hand van een korte intake kunnen wij een goede indicatie geven van onze aanpak voor uw vraagstuk en de bijbehorende kosten. 

Specialist op dit onderwerp is Steven Wagemaker. Hij is bereikbaar via Steven@spilter.nl