Onderwerpen van deze pagina

Facebook
Twitter
LinkedIn

Van Agenda tot Werkbedrijf

De sector zorg en welzijn in Nederland heeft last van een te lage instroom en te hoge uitstroom van zorgmedewerkers. Dat zet druk op de instellingen in de branches verpleging, verzorging en thuiszorg en maakt het werk voor bestaande medewerkers minder aantrekkelijk.

In de Provincie Flevoland zal dat tekort bij ongewijzigde trend zijn opgelopen tot 4.700, een verdriedubbeling van het huidige tekort en tevens het hoogste tekort van Nederland. Reden voor Provincie Flevoland om samen met CMO Flevoland, Zowelwerk en Zorgbelang Flevoland het platform Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Flevoland (HCA ZWF) in het leven te roepen om de situatie te keren. Aan HCA ZWF nemen deel zorginstellingen en -organisaties, opleidingsinstituten, UWV, gemeenten en kennisinstellingen.  Het vinden van een oplossing voor het nijpende personeelstekort in Flevoland is niet eenvoudig vanwege

  1. Een atypische bevolkingsopbouw: mensen kwamen rond dezelfde tijd in Flevoland wonen en daarmee de vergrijzing hoger dan elders,
  2. Relatief weinig jongeren en daarmee opleidingspotentieel,
  3. Aanzuigende werking op zorgpersoneel door omliggende provincies.


Daarnaast is sprake van landelijke problematiek zoals de lage beloning van zorgmedewerkers en beperkte doorstroommogelijkheden. Hoewel het aantal zorgmedewerkers in Flevoland tussen 2015 en 2020 met ca. 5.000 is toegenomen steeg het aantal vacatures harder. Met de HCA ZWF zet Flevoland in op het verhogen van de instroom en het behoud van medewerkers, het anders organiseren van de zorg o.m. door het delen van personeel in ‘pools’ en het verlagen van de administratieve last door digitalisatie.

Daarnaast wordt ingezet op vitaliteit met als doel de vraag naar zorg te verminderen. Voor het realiseren van deze doelstellingen waren intelligente en creatieve oplossingen benodigd. Met een set aaneensluitende online link naar Versnellingskamers – deels ingericht als inspiratiesessies – werd onderzocht voor welke oplossingen het meeste draagvlak bestond en hoe deze konden worden gerealiseerd. De uitkomst was een HCA agenda waarin alle betrokkenen zich konden vinden en die concreet zal bijdragen aan de kwaliteit van zorg in Flevoland. 

Het Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF) heeft als doel het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt. Deelnemers aan RWF zijn werknemers- en werkgeversorganisaties, ROC, VSO en Praktijkonderwijs, UWV en gemeenten in de arbeidsmarktregio Flevoland. De samenwerking is erop gericht de Provincie Flevoland te versterken op de gebieden arbeid, vestiging en opleiding. 

Deze versterking is allereerst nodig om de wettelijke taken in het kader van de Participatiewet ten uitvoer te brengen maar ook om de provincie aantrekkelijk te houden voor inwoners, bedrijven en instellingen voor onderwijs en cultuur. 

Belangrijke vraagstukken waren de selectie van werkpakketten, de toekenning van rollen, taken en middelen in het samenwerkingsverband en de bestuursstructuur. In een tweetal online Versnellingskamers en een bijeenkomst op locatie werden thema’s geselecteerd, voor uitvoering gereedgemaakt en de bestuursstructuur opgezet.   

Facebook
Twitter
LinkedIn
Opdrachten
Zoeken
Categorieën
Recente artikelen
Bericht

Terug naar hoofdpagina