Het spanningsveld voor de publieke sector

Facebook
Twitter
LinkedIn

De wereld lijkt steeds sneller te draaien en het lijkt erop dat organisaties constant in de race zijn om bij te blijven. Ze staan onder toenemende druk om zich te vernieuwen en aan te passen aan de ontwikkelingen om ons heen. Deze ontwikkelingen worden gedreven door technologische vooruitgang, nieuwe wetgeving, veranderende verwachtingen vanuit de markt en globalisering. Complexiteit, intensiteit en samenhang neemt daarbij toe. De ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op en daardoor worden organisaties geconfronteerd met complexe vraagstukken waarbij verwacht wordt dat ze snel zullen acteren. Dit geldt tevens voor organisaties binnen de publieke sector en dat zorgt voor een spanningsveld.

De publieke sector, ook wel bekend als de overheidssector, omvat in essentie alle organisaties en instanties die eigendom zijn van’-, gefinancierd worden door’- en opereren namens de overheid. Deze sector is verantwoordelijk voor het leveren van verschillende diensten en het uitvoeren van taken die ten goede komen aan de samenleving als geheel.

De publieke sector is actief op verschillende bestuursniveaus, zoals lokaal, regionaal, nationaal en internationaal en speelt een essentiële rol in het waarborgen van het algemeen belang en het welzijn van de samenleving. De vraagstukken die ze behandelen hebben daarom een groot maatschappelijk belang en besluitvorming over dit soort onderwerpen gaat dan ook niet over één nacht ijs.

Het zijn veelal vraagstukken met veel belanghebbenden, die allemaal verschillende visies en meningen hebben. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als klimaatverandering, maar ook de overgang naar duurzame energiebronnen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de energiebehoeften te dekken. Vergeet tevens de problematiek rond demografie niet, met de vergrijzing en de gevolgen daarvan voor o.a. de arbeidsmarkt, de economie en de sociale zekerheid

Het spanningsveld

Er zijn echter twee ontwikkelingen op te merken die in essentie haaks op elkaar staan. Aan de ene kant de veranderingen die worden gedreven door technologische ontwikkelingen, nieuwe wetgeving en veranderende verwachtingen vanuit de markt. Deze ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op en vragen veel van de organisaties. Ze moeten snelheid maken en mee veranderen.

En aan de andere kant de toename van burgerparticipatie en co-creatie. Burgers worden steeds meer betrokken bij het nemen van beslissingen en het ontwerpen van beleid. Overheden streven naar een meer participatieve benadering, waarbij input van burgers wordt verzameld en gebruikt om beter aan te sluiten bij hun behoeften en wensen.

Het is steeds duidelijker geworden dat besluitvorming zonder participatie vaak onbedoelde gevolgen hebben en geen draagvlak genieten. Hierdoor zijn er nieuwe eisen ontstaan voor het betrekken van een breed scala aan belanghebbenden bij de besluitvormingsprocessen, wat de complexiteit alleen maar heeft doen toenemen. Maar dit kost nou eenmaal veel meer tijd, dan de eenzijdige besluitvormingsprocessen uit het verleden.

Groepsbesluitvorming

De complexere vraagstukken vereisen een brede expertise en samenwerking om op te kunnen lossen. Groepsbesluitvorming speelt om die reden een cruciale rol bij het aanpakken van deze uitdagingen. Maar hoe maak je kwalitatief goede beslissingen als er weinig tijd beschikbaar is? Want wanneer er een strakke deadline is, kan het moeilijk zijn om een ​​grondige discussie te voeren, veel mensen aan het besluitvormingsproces te laten deelnemen en uiteindelijk een weloverwogen beslissing te nemen. Groepsbesluitvorming is het proces waarbij individuen met verschillende achtergronden, perspectieven en vaardigheden samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Dit proces kan variëren van informele discussies tot formele bijeenkomsten van bestuursorganen. De voornaamste waarde van groepsbesluitvorming is dat het leidt tot betere beslissingen dan individuele besluitvorming, alleen wel meer tijd vergt.

GDSS

Hoewel traditionele vergaderingen en discussies belangrijk zijn, heeft de opkomst van geavanceerde softwaretools de manier waarop groepen samenwerken en beslissingen nemen drastisch veranderd. Veel organisaties hebben inmiddels sterk ingezet op digitalisering en het omarmen van nieuwe technologieën om hun processen te verbeteren, efficiëntie te vergroten en snelheid van hun besluitvorming te doen toenemen.

De kern van onze dienstverlening is het ontwerpen en begeleiden van dit proces, om met individuen tot gezamenlijke inzichten en gedragen besluitvorming te komen. Vanuit de grondvoorwaarden en doelen transparantie, participatie en draagvlak komen we samen met een groep mensen tot tastbare resultaten. Dit doen we nu al meer dan twaalf jaar succesvol in zowel de publieke- als private sector.  

We zetten hier de Versnellingskamer® methode voor in en maken daarbij gebruik van een intelligent GDSS platform. Dit doen we onder meer voor vraagstukken rondom de energietransitie, onderwijs- vernieuwingen en innovatie. Maar ook bij het vormgeven van bijv. armoedebeleid. GDSS staat voor Group Decision Support System en de werkomgevingen binnen ons GDSS bieden ondersteunende facilitaire software met zeer gespecialiseerde en configureerbare methodes waarmee besluitvormingstrajecten snel vormgegeven kunnen worden.

Om het spanningsveld zo veel mogelijk weg te nemen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Auteur
Gerelateerd
Archief
Zoeken
Categorieën
Gerelateerd
Bericht