Nominale groepstechniek (NGT)

Facebook
Twitter
LinkedIn

De nominale groepstechniek is een besluitvormingstechniek om ideeën te ontwikkelen, te evalueren en alternatieven te kiezen, waarbij lange discussies voorkomen wordt.

Het is een instrument om te bepalen welke activiteiten met voorrang uitgevoerd moeten worden. Deze methodiek wordt vaak gebruikt om in een brainstormvariant om vorm en inhoud te geven aan concrete vervolgstappen.

De nominale groepstechniek (NGT) is een volwaardig besluitvormingsproces en gaat veel verder dan het louter verzamelen van ideeën.

De NGT gebeurt in vooraf bepaalde stappen, waarbij lange pleidooien tot een minimum beperkt worden. Uit onderzoek blijkt dat de nominale groepstechniek meer unieke ideeën zou opleveren dan een klassieke brainstormsessie.

De nominale groepstechniek (NGT) werd ontwikkeld om de nadelen te vermijden die opspelen wanneer groepen mensen ongestructureerd tot oplossingen proberen te komen. Groepen komen er in dat geval vaak niet aan toe alle alternatieven te bespreken, omdat één groepslid de discussie domineert of de anderen intimideert. Groepen hebben ook de neiging beslissingen of keuzes te accepteren als “goed genoeg”. Vooral onder tijdsdruk en door gebrek aan informatie.

NGT is een krachtige methode om met een groep deelnemers oplossingen voor een kwestie te laten vorm te geven, op basis van individuele scores en relevante inhoudelijke discussies groepsleden via het GDSS systeem op elkaars individuele bijdragen te laten reageren.

Hoe werkt NGT

Het begint met een inventarisatie van mogelijke verbeterpunten, aandachtsgebieden, oorzaken of andere relevante aspecten. Daarna kennen de deelnemers een score toe aan deze aspecten volgens een bepaalde schaalverdeling. Dit kan bijvoorbeeld een 5-punts schaal zijn, waarbij de 5 waarden staan voor:

5: meest belangrijk
4: belangrijk
3: minder belangrijk
2: beetje belangrijk
1: minst belangrijk

Hierdoor is het mogelijk om met de groep tot een prioritering te komen, die in consensus is bereikt en door het merendeel van de groep wordt gedragen, omdat deze tot stand komt in inhoudelijke discussies over de reden van de individuele score.

De NGT aanpak

 • Formuleer het onderwerp en/of reden van het onderzoek.  
 • Stellen vervolgens de activiteiten vast. Zoals bijvoorbeeld ‘mogelijke verbeterpunten’, ‘kansen’ of ‘bedreigingen’.
 • Bediscussieer de activiteiten zodat bij alle groepsleden een helder en eenduidig beeld bestaat van wat er bedoeld wordt en vul deze aan met eventuele alternatieven.
 • Als er in eerste instantie te veel punten verzameld zijn, is het verstandig om te kijken of deze geclusterd kunnen worden.
 • Wanneer er consensus is vanuit de groep dat de lijst activiteiten volledig, is de tijd aangebroken voor de individuele scoring van deze punten.
 • Verzamel alle scores binnen het GDSS systeem en presenteer deze na afloop aan de deelnemers. Daarbij krijgt de activiteit met de meeste punten de hoogste prioriteit.
 • Ga na via een inhoudelijke discussie of realisering van het aandachtspunt met de hoogste prioriteit in de praktijk haalbaar is. Zo niet, ga dan na of het alternatief dat als tweede is gerangschikt, een reële optie tot uitvoering is.

De nominale groepstechniek fasen

Dit proces bestaat grofweg uit 4 fasen:

 1. Ideeën aanbrengen
  In de eerste fase brengt iedereen individueel de voorstellen in die hij/zij heeft om een bepaald probleem aan te pakken.
 2. Ideeën verzamelen.
  De voorstellen worden in het GDSS systeem genoteerd en door de voorzitter gepresenteerd zodat ze voor iedereen zichtbaar zijn. Dit proces gaat verder tot alle aanwezigen het erover eens zijn dat alle ideeën en alternatieven genoteerd zijn.
 3. Ideeën toelichten
  Alle deelnemers bekijken de voorstellen en onduidelijkheden worden toegelicht. Nu pas mag iedereen zijn commentaar geven op de verschillende voorstellen. Het is echter niet de bedoeling dat er discussies ontstaan waarbij iemand de bovenhand heeft of het onderspit moet delven. Meningsverschillen worden hier niet uitgevochten.
 4. Stemmen
  In deze fase krijgt iedereen de de verschillende voorstellen te scoren. Dat kan op verschillende manieren: bijv door ze volgens zijn persoonlijke voorkeur van belangrijkheid te rangschikken. Het idee dat na de inventarisatie van alle rangschikkingen het hoogste scoort, wordt dan aangenomen. Eventueel kan na een eerste stemronde, de evaluatie hernomen worden en daarna nogmaals definitief gestemd worden.

Interesse om de NGT methode in te zetten voor uw vraagstuk?

Plan hier een kennismaking 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Bronnen
 1. “The Clustering Effect: an IdeaGenerating Phenomenon during Nominal Grouping” Burton, G. E. Small Group Behavior (1987)

 2. “The Improved Nominal Group Technique (INGT)” Fox, W. M., Journal of Management Development, (1989)

 3. “Effective Group Decision Making in Organizations: Field Test of the Vigilant Interaction Theory” Hirokawa, R. Y. and Rost, K. M., Management Communication Quarterly (1992)

 4. “Structured Conflict and Consensus Outcomes in Group Decision Making” Priem, R. L., Harrison, D. A. and Muir, N. K.,  Journal of Management (1995).

 5. “Nominal versus Interacting Group Processes for Decision-Making Effectiveness” Van de Ven and Delbecq, A. L., Academy of Management Journal (1971).

Opdrachten
Archief
Zoeken
Categorieën

Bekijk onze opdrachten rond de NGT

Klik op het logo om naar de desbetreffende casestudy te  gaan

Bericht