Regio deal 5e tranche

Welke opgaven dienen uitgewerkt te worden in de regio deal

Rond de zomerperiode zijn in 3 bijeenkomsten circa 20 vertegenwoordigers van de regio Zwolle, overheden, onderwijs en ondernemers bijeengekomen op het stadhuis in Zwolle om antwoord te geven op de centrale vraag ’Welke opgaven adviseren wij het regiobestuur om in de aanvraag voor de 5e tranche Regio Deal uit te werken als het gaat over klimaatadaptatie’. 

Dit is tot stand gebracht door bij deze groep stakeholders projecten te verzamelen, daarbij grote lijnen te ontdekken en deze verder uit te werken en te toetsen aan de criteria van enerzijds het landelijk beleid, de meerjarige agenda van de regio zelf en de uitkomsten van de commissie Janssen. 

Deze criteria vormen gezamenlijk het afwegingskader en maken inzichtelijk waar opgaven mogelijk aangevuld dienen te worden, voor deze aan het regio bestuur worden voorgelegd

De Regio Deal Regio Zwolle is en investeringsprogramma om de brede welvaart in Regio Zwolle te versterken. Met de Regio Deal investeren Rijk en regio bijna 90 miljoen euro in achttien projecten. Hiermee versterken ze de regio  als sociale, circulaire, innovatieve en klimaatbestendige groeiregio. Zodat ze in 2030 de vierde economische topregio van Nederland zijn.

De projecten zijn onderverdeeld in vier actielijnen:
1. Economische structuurversterking door duurzaam groeien en circulair ondernemen van het mkb.
2. Toekomstbestendig maken van de arbeidsmarkt.
3. Evenwichtige groei van stad en platteland.
4. Aan de slag met klimaatoplossingen.

Waarom Spilter is ingezet

  • Versnelde beeldvorming, oordeelsvorming en voorbereidende besluitvorming door zowel techniek als passende werkvormen.
  • Een high impact omgeving waarbij op basis van een gestructureerde aanpak inzichten stapsgewijs worden verkregen en besluiten genomen.
  • Eliminatie van factoren als macht en politiek, belemmerend denken vanuit de huidige situatie.
  • Maakt meningen realtime inzichtelijk in duidelijke grafieken waarmee de sessie interactief, inhoudelijk en effectief verloopt
  • Realiseren toename van het eigenaarschap op genomen besluit door betrokkenheid en transparantie.

Waar hebben wij al een Versnelling aangebracht​

Aanpak

Tijdens de versnellingskamers werden er door de experts projecten ingebracht die volgens hun expertise geschikt waren om mee te nemen in de regiodeal. Dit gebeurde aan de hand van een afwegingskader ten behoeve van de in te brengen opgaven voor de 5e tranche Regio Deals en bestond uit:

  • Landelijk Afwegingskader

Het betreft een grote, urgente en complexe opgave met een goede balans tussen stad en regio. Voor opgave zijn veel regionale partijen voorhanden die significant willen bijdragen aan de financiering. Opgave vraagt om grote integraliteit in de aanpak. Opgave biedt zeer veel mogelijkheden voor betrekken van overheden, inwoners en bedrijven. Opgave versterkt op grote schaal de brede welvaart van inwoners en ondernemers

  • Regionale randvoorwaarden

Opgave past uitstekend binnen de inhoudelijke scope van de meerjarige agenda. Opgave draagt significant bij aan het behalen van de gestelde doelen in de provinciale coalitie akkoorden.

  • Adviezen commissie Janssen

Opgave leent zicht uitermate goed voor een realistische programmatische aanpak en significante synergie bij andere aanpakken.

Daarna werden de projecten getoetst aan de hand van dit afwegingskader.

Opdrachtgever: REGIO ZWOLLE
Toepassing:    3x Versnellingskamer 
Aantal deelnemers: +/- 20 per sessie 
Vanuit Spilter:Steven Wagemaker, Martin de Jong
    & Jerry van Staveren
 Duur Sessie:    240 minuten per sessie

Achter de schermen - Versnellingskamers

De Versnellingskamer versnelt langs 4 assen:

Planning en voorbereiding

Een online voorbereidings-versnellingskamer plaatst het vraagstuk in de bredere context. Bepaald wanneer de sessie geslaagd is, welke onderwerpen behandeld worden, welke deelnemers daarvoor nodig en welke stappen te maken zijn.

Methodiek en uitvoering

Het versnelt de traditionele manier waarbij groepen tot beleids- en besluitvorming komen. Digitale methodes, die niet in een klassieke meeting te realiseren zijn, zorgen ervoor dat complexe problematiek eenvoudig en overzichtelijk behandeld kan worden.

Technologie en facilitatie

Tekstuele en grafische terugkoppelingsmethoden maken de sessie uiterst efficiënt. Hierdoor worden alleen de belangrijke zaken besproken. Invloed van dominantie en hierarchie is geminimaliseerd waardoor ook de minder gangbare meningen worden gehoord.

Verantwoording en rapportage

Eenvoudig rapporteren en verantwoorden van resultaten. Extra verslagen schrijven is verleden tijd. Alle relevante data is digitaal beschikbaar en op ieder moment oproepbaar. Alle stappen in het besluitvormingsproces liggen digitaal vast.

Contact

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en wij kijken wat voor u de best passende oplossing is. Aan de hand van een korte intake kunnen wij een goede indicatie geven van de kosten. 

Specialist op dit onderwerp is Steven Wagemaker. Hij is bereikbaar via steven@spilter.nl