PAW aanvraag

Gemeente Noardeast- Fryslân aardgasvrij met hulp
van Programma Aardgasvrije Wijken

In het kader van de energietransitie wil de Gemeente Noardeast-Fryslân wijken zoveel mogelijk aardgasvrij1maken en besloot een versnelde PAW-subsidie aanvraag te starten bij de Rijksoverheid voor het opzetten van proeftuinen.

De gemeente vindt het belangrijk dat dorpen en organisaties onderling van elkaar leren en dat ook andere energieprojecten voordeel hebben van de proeftuinen.

Waarom werd Spilter ingezet

  • Een scherpe deadline, waardoor er in beperkte tijd een duidelijk resultaat behaald moest worden.
  • Expertise met de factor C methode (het in kaart brengen van de verschillende belangrijke stakeholders en hiervoor een maatwerk aanpak samenstellen).
  • Ervaring met de verschillende initiatieven en mogelijkheden in de regio i.v.m. de samenwerking met de NAM en Gemeente Noardeast-Fryslân

Meerwaarde in de aanvraag

Door de belanghebbenden en stakeholders in energietransitie te verzamelen en op de juiste manier in kaart te brengen, maakt de gemeente duidelijk en inzichtelijk naar de commissie waar zij staan in het PAW proces en wat de ambities en vervolgstappen zijn. Waarbij nadrukkelijk gekeken wordt naar de uitvoerbaarheid, betaalbaarheid en betrokkenheid van bewoners. 

Daarnaast wordt het proces op een creatieve manier gevisualiseerd en via een maatwerk aanpak naar alle betrokkenen gecommuniceerd. Met een positieve toekenning van de PAW subsidie als gevolg.

Waar hebben wij al een Versnelling aangebracht​

Win-win - samenwerking biedt Noardeast- Fryslân duurzame energie

Noardeast-Fryslân is een belangrijk werkgebied voor NAM. NAM is hier al tientallen jaren actief en de inpassing van bestaande gaswinningslocaties en infrastructuur levert een constructieve bijdrage aan de energietransitie. In 2017 sloten Gemeente Noardeast-Fryslân en NAM een overeenkomst voor de bouw van een multifunctionele accommodatie (MFA), die naast dorpsvoorzieningen 50 werkplekken biedt aan NAM. Het MFA doet dienst als verzamelplaats en proeftuin en versnelt daarmee de opbouw van kennis en ervaring rondom duurzame energie-initiatieven.

When a plan comes together:
goede structuur, samenhang en leren van elkaar biedt versnelling

Het doel van de proeftuin was duidelijk. Maar de gemeente wilde meer: een lerende organisatie opzetten waarin deelnemers ervaring opdoen die ze weer kunnen meenemen naar volgende verduurzamingsprojecten. De Energietransitie Versnellingskamer die we in de zomer van 2021 deden leverde een gedetailleerd beeld op van energie-initiatieven en hun initiatiefnemers. Dit beeld vormde de basis voor de PAW-aanvraag. Voor deze aanvraag voerden we een Factor-C omgevingsanalyse uit en brachten we doelstellingen, deelnemers, en hun rol en belangen op een visueel aantrekkelijke manier in kaart. Hiermee had de PAW-commissie een helder beeld van de uitvoerbaarheid en betaalbaarheid van de plannen en de betrokkenheid van de inwoners. Om de kans op subsidie verder te vergroten maakte de gemeente Noardeast-Fryslân gebruik van de leidraad van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In deze leidraad zijn belangrijke rollen weggelegd voor zowel de variatie in technieken en duurzame energiebronnen als de belangen en betrokkenheid van burgers.

“Het resultaat is meer dan dat ik van te voren had bedacht. Dit beeld zegt meer dan 4000 woorden”

Beleidsadviseur Energietransitie – Gemeente Noardeast-Fryslân

Snel een subsidiabele PAW-aanvraag indienen met Spilter Factor-C en de Versnellingskamer

Met een Factor-C sessie en een Versnellingskamer bracht gemeente Noardeast-Fryslân in het najaar van 2021 alle duurzame energie-initiatieven op en rondom haar grondgebied in beeld. Het bundelen van deze initiatieven tot EnergieHubs levert grote voordelen op voor zowel de schaal als haalbaarheid van duurzame energie-initiatieven. Als dat mogelijk is worden EnergieHubs gehuisvest op een te ontmantelen NAM locatie. Dit versnelt en zorgt voor lagere investeringskosten. De ervaring leverde zoveel inzichten en leerervaringen op dat de gemeente besloot dezelfde instrumenten nogmaals te gebruiken voor de aanvraag van een PAW-subsidie1.

In korte tijd ontstond een degelijk en subsidiabel plan waarmee Gemeente Noardeast-Fryslân dichterbij het ideaal komt van aardgasvrije wijken; een plan dat ook een belangrijke bijdrage levert aan de Friese RES.

Contact

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en wij kijken wat voor u de best passende oplossing is. Aan de hand van een korte intake kunnen wij een goede indicatie geven van de kosten. 

Specialist op dit onderwerp is Steven Wagemaker. Hij is bereikbaar via steven@spilter.nl