Hoeksche Waard

spant een net(werk) om armoede

Gemeente Hoeksche Waard heeft sinds 2018 een nieuwe politieke coalitie die het armoedevraagstuk in de gemeente wil aanpakken. In 2019 brengt een nulmeting in kaart waar armoede speelt in de gemeente en wie het betreft. Begin 2020 stelt Wethouder Huibert Steen samen met een team onder leiding van een programmamanager beleid vast voor drie doelgroepen; hierbij betrekt hij een brede representatie van partners in het sociale domein. Vroegsignalering en kinderen en kwetsbare ouderen zijn belangrijke aandachtspunten in het beleid. Hoeksche Waard vindt het belangrijk het beleid samen te stellen met een zo breed mogelijk netwerk aan maatschappelijke partners en mensen die in armoede leven.  

Met een serie slim op elkaar aansluitende Versnellingskamers wordt beleid gevormd, gevalideerd en klaargemaakt voor uitvoering en presentatie aan de gemeenteraad. In drie maanden kwamen de partijen samen van coalitieakkoord tot uitvoerbaar beleid; dat is de kracht van de Versnellingskamer. 

Armoede in Nederland

  • De cijfers tonen aan dat armoedebestrijding in Nederland helaas nog altijd broodnodig is. In 2019 leefde 6,2% van de Nederlanders - 1 miljoen mensen waaronder 251 duizend kinderen - op of onder de armoedegrens.1
  • Armoede ontwricht individuen, gezinnen en de maatschappij, mede doordat het vaak een domino-effect heeft op andere problematiek.
  • Het probleem is zo belangrijk dat Carola Schouten de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen wordt in het nieuwe kabinet.

Wat is armoede?

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) definieert armoede als volgt:  

‘Armoede is een situatie is waarin iemand gedurende langere tijd niet de middelen heeft om te kunnen beschikken over de goederen en voorzieningen die in zijn samenleving als minimaal noodzakelijk gelden 3. Dit wordt bepaald door het besteedbaar inkomen af te zetten tegen de SCP-armoedegrens. Deze grens is vastgesteld met behulp van de gegeneraliseerde budgetbenadering: aan de hand van de minimumreferentiebudgetten van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is voor een eenpersoonshuishouden bepaald wat de minimaal noodzakelijke goederen zijn en hoeveel die maandelijks kosten.’  

Ieder procentpunt bbp dat in Nederland aan sociale uitgaven wordt besteed vermindert de armoede met ongeveer 0,76% en daarmee bevindt Nederland zich in de Europese middenmoot. Ongeveer 400 duizend mensen leven langer dan vier jaar in armoede en daarmee is het een hardnekkig en ontwrichtend maatschappelijk probleem. 

Waar hebben wij al een Versnelling aangebracht​

De Versnellingskamer versnelt langs 4 assen:

Planning en voorbereiding

Een online voorbereidings-versnellingskamer plaatst het vraagstuk in de bredere context. Bepaald wanneer de sessie geslaagd is, welke onderwerpen behandeld worden, welke deelnemers daarvoor nodig en welke stappen te maken zijn.

Methodiek en uitvoering

Het versnelt de traditionele manier waarbij groepen tot beleids- en besluitvorming komen. Digitale methodes, die niet in een klassieke meeting te realiseren zijn, zorgen ervoor dat complexe problematiek eenvoudig en overzichtelijk behandeld kan worden.

Technologie en facilitatie

Tekstuele en grafische terugkoppelingsmethoden maken de sessie uiterst efficiënt. Hierdoor worden alleen de belangrijke zaken besproken. Invloed van dominantie en hierarchie is geminimaliseerd waardoor ook de minder gangbare meningen worden gehoord.

Verantwoording en rapportage

Eenvoudig rapporteren en verantwoorden van resultaten. Extra verslagen schrijven is verleden tijd. Alle relevante data is digitaal beschikbaar en op ieder moment oproepbaar. Alle stappen in het besluitvormingsproces liggen digitaal vast.

De werkwijze 

Via een webinar wordt een brede groep partners op de hoogte gebracht van de plannen en de Versnellingskamers rondom armoede. In een Versnellingskamer wordt met een groep ervaringsdeskundigen – mensen die in armoede  leven – vastgesteld of de maatregelen in het beleid hout snijden en compleet zijn. In een aansluitende Versnellingskamer worden de verrijkte maatregelen door een brede groep partners getoetst op consistentie, uitvoerbaarheid en doeltreffendheid ten aanzien van de speerpunten ‘vroegsignalering’ en ‘kwetsbare groepen’. 

Begin 2020 stelt Wethouder Steen samen met een team onder leiding van een programmamanager beleid vast voor drie doelgroepen en betrekt daarbij een brede representatie van partners in het sociale domeinVroegsignalering en kinderen en kwetsbare ouderen vragen zijn belangrijke aandachtspunten in het beleid.  

Contact

Uw contactpersoon is Steven Wagemaker. Steven heeft meer dan 15 jaar ervaring in het vormgeven en begeleiden van participatietrajecten. Zowel bij gemeenten als bij provincies en uitvoeringsorganisaties.

Hij is bereikbaar via steven@spilter.nl

Of vul het contactformulier op deze website in en stel uw vraag.