Expertbijeenkomst schattingsmethodiek

Het begeleiden van een methodologische verkenning van de mogelijkheden om de omvang te schatten van kindermishandeling gerelateerd aan geloof of ideologie in Nederland.

Aanleiding voor deze methodologische verkenning is een motie van de Tweede Kamer (oktober 2020) waarin de regering wordt verzocht een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de aard en omvang van georganiseerd sadistisch misbruik van kinderen. Het WODC heeft besloten het onderzoek te verbreden en ook andere vormen van kindermishandeling in de beschouwing te betrekken. Het doel van het onderzoek is om middels een expertmeeting te verkennen of er valide en betrouwbare methoden beschikbaar zijn om de omvang van kindermishandeling (gerelateerd aan geloof of ideologie) in
Nederland te schatten.

Waarom Spilter is ingezet

  • Maakt meningen realtime inzichtelijk in duidelijke grafieken waarmee de sessie interactief, inhoudelijk en effectief verloopt
  • Versnelde beeldvorming, oordeelsvorming en voorbereidende besluitvorming door zowel techniek als passende werkvormen.
  • Een high impact omgeving waarbij op basis van een gestructureerde aanpak inzichten stapsgewijs worden verkregen en besluiten kunnen worden genomen.

Het volledige rapport

In de Tweede Kamer zijn verschillende moties ingediend die vragen om meer inzicht in de omvang van specifieke vormen van kindermishandeling. Het WODC heeft op eigen initiatief onderzoek uit laten voeren naar welke methoden en technieken hiervoor geschikt kunnen zijn.

De conclusie van de bijeenkomst is dat deskundigen geen heil zien in bestaande onderzoeksmethoden om de omvang te schatten van kindermishandeling, niet in de algehele populatie en niet in meer gesloten populaties. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het WODC.

Waar hebben wij al een Versnelling aangebracht​

Aanpak

Tien inhoudelijke en methodologische experts hebben potentieel kansrijke schattingsmethoden op hun toepasbaarheid beoordeeld voor de 3 vormen van kindermishandeling, variërend in de mate van geslotenheid van de populatie. 

Om de meerwaarde van de expertsessie zo groot mogelijk te maken, is gekozen voor de Spilter Group Decision Room (GDR). Tijdens de expertsessie is de Delphi methode toegepast. In twee verschillende rondes is digitaal gestemd over de mogelijkheden en beperkingen van verschillende schattingsmethoden bij drie concrete vormen van kindermishandeling. Per vorm van kindermishandeling zijn de
experts het gesprek aangegaan over elkaars inzichten en standpunten. 

In een tweede ronde zijn de experts in de gelegenheid gesteld om hun eigen overwegingen aan te passen, de discussie gehoord hebbende. Door deze procedure wordt er naar gestreefd een grote mate van consensus te bereiken. Het proces in de GDR is transparant, doordat het digitale vergadersysteem alle individuele input vastlegt. 

Bij de beoordeling van de schattingsmethoden in de expertsessie is gebruik gemaakt van de Multicriteria Analyse (MCA). Een MCA is een methode om een zo rationeel mogelijke ordening aan te brengen in een reeks van beleids’- of besluitvormingsalternatieven. In de expertsessie zijn als criteria gehanteerd betrouwbaarheid, validiteit, en uitvoerbaarheid.

Opdrachtgever:

 SIGNIFICANT via WODC

Toepassing:    Expertbijeenkomst Versnellingskamer 
Aantal deelnemers: 10 methodologische experts
Vanuit Spilter:Jerry van Staveren
 Duur Sessie:    180 minuten 

Contact

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en wij kijken wat voor u de best passende oplossing is. Aan de hand van een korte intake kunnen wij een goede indicatie geven van de kosten. 

Specialist op dit onderwerp is Jerry van Staveren. Hij is bereikbaar via jerry@spilter.nl