Omgevings Management

overzicht voor omgevingsmanager
en finance & control

Omgevingsmanagement effectief ontwerpen, uitvoeren en beheersen met Spilter

Met ons methode- en technologie-ondersteunde omgevingsmanagement stel je vast welke type omgevingsmanagement het beste past bij de opgave, creëer je een compleet overzicht van participatiethema’s en bepaal je de beste manieren om de omgeving te betrekken.

Voor financial managers en controllers: bepaal potentiële overschrijdingsrisico’s met het ingebouwde risicoassessment.

Neem contact op met José@spilter.nl voor meer informatie en advies.

 • selecteer het optimale type omgevingsmanagement voor je project
 • manage en beheers omgevingsmanagement: sluit aan bij de planning & control cyclus
 • inventariseer en analyseer de projectdoelstellingen, stakeholders en participatiethema’s
 • voer een scan uit op benodigde middelen en risico’s
 • bepaal participatie-, communicatie- en uitvoeringswijzen
 • voer deze uit met het Spilter Versnellingskamer platform
 • onderhoud met het Spilter-platform dynamisch en duurzaam relaties met de omgeving gedurende en na het project
0 gemeentes
werken met de aanpak
0 projecten
gingen u voor
0 stakeholders
geïdentificeerd

Waar hebben wij al een Versnelling aangebracht​

Effectief omgevingsmanagement

Kies voor grondigheid en succes. Met Spilter selecteer je het best passende omgevingsmanagement voor je project, inventariseer je stakeholders en participatiethema’s en analyseer je die grondig op samenhang, doorlooptijd en benodigde middelen. Ook voer je een scan uit die aangeeft of kritieke paden bestaan in de participatiewijzen en pas je de aanpak daarop aan.

Het resultaat is een compleet en gedetailleerd plan voor participatie en communicatie.

Goed omgevingsmanagement – en we komen later terug op wat we daarmee bedoelen – draagt positief bij aan het op tijd en binnen budget uitvoeren van projecten en programma’s. In veel gevallen is zelfs sprake van verlaging van kosten, bijvoorbeeld door vermindering of zelfs uitblijven van juridische procedures. Ook de kwaliteit van uitvoering en resultaat van een project varen wel bij goed omgevingsmanagement. Met de invoering van integrale en risico-gestuurde contracten werd de omgeving een factor die om expliciet management vroeg. Naast deze op voorspelbaarheid en controle gerichte blik op de omgeving staat de menselijke kant. Het aanboren en ontsluiten van lokale, gebieds-specifieke kennis en wensen opent nieuwe zienswijzen en vergroot de betrokkenheid van de omgeving.  

Welk type omgevingsmanagement past het best bij het project of programma?

Omgevingsmanagement is een vak in ontwikkeling en daarmee evolueert ook de omgevingsmanager. Het platform omgevingsmanagement onderscheidt de niveaus 1.0, 2.0 en 3.0 waarbij ieder niveau aansluit bij de specifieke behoeften van het project en de wijze waarop de omgeving wordt betrokken (of zich betrekt). 

De mate waarin begin- en eindpunt van een project vastliggen is op niveau 1.0 het hoogst en in versie 3.0 het laagst.

In versie 1.0 wordt van de omgeving verwacht dat deze meebeweegt en zijn draagvlak en betrokkenheid ondergeschikt aan tijd, geld en scope. De focus ligt op projectconditionering (ecologie, archeologie en vergunningen) en het informeren van de omgeving.

In versie 2.0 (onder)handelt de omgevingsmanager strategisch met burgers, bedrijven en overheden en brengt de belangen, krachten en samenhang tussen partijen in kaart en stuurt en beheerst deze. Aan de hand daarvan volgt op welke wijze de omgeving wordt betrokken. 

Omgevingsmanagement 3.0 is geschikt voor gebiedsontwikkeling en is gericht op het inrichten en onderhouden van duurzame relaties met de omgeving, ook na de projectcontext.

Zowel OG 2.0 als 2.0 vraagt om een zeer bedreven omgevingsmanager met ervaring op het gebied van complexe bestuurlijke dossiers en solide vaardigheden op de gebieden relatiebeheer, gesprektechnieken en conflictoplossing. Maar alleen bedrevenheid van de omgevingsmanager is niet afdoende. Ondersteunende technologie gericht op ontwerp, uitvoering en management van het omgevingsmanagement speelt een cruciale rol. 

Effectieve hulpmiddelen voor ontwerp, uitvoering en beheersing

Het risico zit in de staart –  het belang van integrale planning, budgettering en beheersing

Omgevingsmanagement en algemene participatie , b.v. die in het sociale en ruimtelijke domein, zijn voor de gemeentelijke en provinciale finance & control afdelingen lastig te budgetteren en beheersen.  

Omgevingsmanagement wordt gepland op het niveau van het individuele project of programma maar integraal management van omgevingsmanagement ontbreekt vaak. De gevolgen daarvan blijven niet beperkt tot budgettaire- en tijdsoverschrijdingen in het omgevingsproces: ook overschrijdingen in het primaire (bouw) project of gebiedsproces liggen op de loer. Daarnaast neemt de kans toe dat een gemeente of provincie financieel of anderszins niet meer aan zijn participatieverplichtingen kan voldoen.

Waardoor komt dat? Een viertal redenen:

 • 1. het volume van participatie in omgevingsprocessen en andere opgaven, b.v. die in het sociale domein, neemt toe. Die trend wordt nog versterkt door de inrichting van nieuwe bestuurs- en representatiestructuren zoals bijvoorbeeld Wijk aan Zet in Rotterdam en de referendumverordening in Amsterdam.
 • 2. participatie blijkt vaak een relatief volatiel karakter  hebben. Een ondoordachte opzet of een ontbrekende risicoscan kan de middelen van gemeente, provincie of ingenieurs- en adviesbureau onbedoeld vastleggen in een enkel ‘probleemdossier’. Even belangrijke trajecten elders worden onbedoeld scheefgetrokken met als gevolg budgetoverschrijdingen, ad-hoc ingrepen en erosie van het geloof in het (democratische) proces.
 • 3. Omgevingsprocessen worden aanbesteed en daarmee vindt planning en uitvoering op microniveau plaats: binnen het betreffende project of programma
 • 4. Spillover: als opdrachtnemer het omgevingsproces ontwerpt en regisseert en dat verkeerd uitpakt dan trekt dat een (ongeplande en ongewenste) wissel op de middelen van opdrachtgever.


Onze methoden en technieken voor omgevingsmanagement zijn zowel gericht op het macro- als het microniveau van het omgevingsproces en algemene participatie.  Daarmee kun je als opdrachtgever omgevingsmanagement beheersen en ben je in control.

Waarom met Spilter

We hanteren een van de meestherkende participatiemethoden in het publieke domein: de Factor-C leidraad. Opdrachtgevers zoals bouwondernemingen en ingenieurs- en adviesbureaus werken daarom soepel met ons samen. We hebben deze algemene participatiewijze gedigitaliseerd in een set Versnellingskamers en aangepast voor omgevingsmanagement. We voegden risicobeheersing toe zodat ook controllers en andere finance professionals informatie kunnen betrekken uit het systeem en eventuele overschrijdingen vroegtijdig kunnen addresseren. Onze uitvoerige omgevingsanalyse brengt in kaart waar participatiewijzen mogelijk de uitvoering van het project kunnen doorkruisen.

De uitvoering van omgevingsmanagement met Spilter werkt naadloos samen met bestaande portals en communicatiesystemen.

Neem contact op met José@spilter.nl voor meer informatie en advies.