Verbetermogelijkheden externe jobcoaching

Kleine verbeteringen of radicaal anders?

Vanuit de directie van UWV Werkbedrijf kreeg Spilter de opdracht om breed de verbetermogelijkheden rond externe jobcoaching te inventariseren, op basis waarvan een gestructureerde integrale verbeteraanpak geformuleerd kan worden. 

Uit eerdere onderzoeken en uit verscheidene overleggen met cliëntenorganisaties en brancheorganisaties op het gebied van re-integratie en jobcoaching had men signalen ontvangen dat er zaken beter zouden kunnen. Alle betrokkenen partijen delen de wens om te komen tot integrale begeleiding gericht op duurzame arbeidsparticipatie, zonder scherpe knip tussen jobcoaching en re-integratiedienstverlening, met een minder scherpe scheidslijn tussen coaching op het werk en in de privésfeer, en met een andere naam (gewoon ‘jobcoaching’ in plaats van ‘Persoonlijke Ondersteuning’).

De hoofdboodschap is dat er op veel vlakken knelpunten zijn die allemaal met elkaar verweven zijn, wat een integrale nieuwe kijk op jobcoaching nodig maakt. Naast een structurele integrale verbeteraanpak zijn er ook kleinere zaken die in de ogen van de deelnemers sneller opgelost kunnen worden. De aanpak van Spilter draagt voor alle type verbeteringen mogelijkheden aan.

Waarom Spilter is ingezet

  • Maakt meningen realtime inzichtelijk in duidelijke grafieken waarmee de sessie interactief, inhoudelijk en effectief verloopt
  • Een high impact omgeving waarbij op basis van een gestructureerde aanpak inzichten stapsgewijs worden verkregen en besluiten genomen.
  • Realiseren toename van het eigenaarschap op genomen besluit door betrokkenheid en transparantie.
  • Op basis van de stem van iedere individuele deelnemer moest er een rangschikking ontstaan in de thema’s, aangevuld met voorgestelde activiteiten.

In de 5 Versnellingskamers vormde een representatie van deskundigen en betrokkenen zich op detailniveau een beeld van de knelpunten en formuleerde daarvoor aan de hand van criteria zoals doeltreffendheid, klantvriendelijkheid, efficiëntie en misbruikbestendigheid alternatieve inrichtingen van werkwijzen en processen. 

Lees het volledige RAPPORT

Waar hebben wij al een Versnelling aangebracht​

Aanpak

Brainstormen over mogelijke oplossingen deden we via vijf verschillende versnellingskamersessies in Utrecht, met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen. De eerste versnellingskamer ging over de visie op jobcoaching, de tweede over de harmonisatie van jobcoaching tussen UWV en gemeenten, de derde over de kwaliteits- en risicobeheersing, de vierde over de procesinrichting en de vijfde over de formulieren- en documentenstroom (zie onderstaand figuur).

Een versnellingskamer is een alternatief voor de meer traditionele focusgroep, waaraan meer deelnemers kunnen meedoen en waarbij de input deels digitaal wordt ingevoerd door de deelnemers. Dit zorgt voor een gelijkwaardigere inbreng van alle deelnemers en leidt bovendien tot een rijkere output. Versnellingskamers zijn vooral geschikt voor complexe onderwerpen met veel betrokken partijen. 

Aan de vijf versnellingskamers deden in totaal 115 deelnemers – waarvan 64 uniek – in wisselende bezetting mee. Ongeveer de helft van de deelnemers is werkzaam voor UWV (arbeidsdeskundigen, beslissers voorzieningen, contract- en leveranciersmanagers, beleidsmedewerkers en managers voorzieningen) en de andere helft vertegenwoordigde de overige stakeholders: cliëntenraad, werkgeversorganisaties, jobcoachorganisaties, ministerie SZW of gemeente.

Opdrachtgever: UWV
Toepassing:    5x Versnellingskamer, 5x een online vragenlijst, 2x een
    webinar en 19 verdiepende interviews
Aantal deelnemers: +/- 20 per sessie 
Vanuit Spilter:Steven Wagemaker & Jerry van Staveren
 Duur Sessie:    150 minuten per sessie

Versnellingskamer processtappen - timeline

Achter de schermen - Versnellingskamers

De Versnellingskamer versnelt langs 4 assen:

Planning en voorbereiding

Een online voorbereidings-versnellingskamer plaatst het vraagstuk in de bredere context. Bepaald wanneer de sessie geslaagd is, welke onderwerpen behandeld worden, welke deelnemers daarvoor nodig en welke stappen te maken zijn.

Methodiek en uitvoering

Het versnelt de traditionele manier waarbij groepen tot beleids- en besluitvorming komen. Digitale methodes, die niet in een klassieke meeting te realiseren zijn, zorgen ervoor dat complexe problematiek eenvoudig en overzichtelijk behandeld kan worden.

Technologie en facilitatie

Tekstuele en grafische terugkoppelingsmethoden maken de sessie uiterst efficiënt. Hierdoor worden alleen de belangrijke zaken besproken. Invloed van dominantie en hierarchie is geminimaliseerd waardoor ook de minder gangbare meningen worden gehoord.

Verantwoording en rapportage

Eenvoudig rapporteren en verantwoorden van resultaten. Extra verslagen schrijven is verleden tijd. Alle relevante data is digitaal beschikbaar en op ieder moment oproepbaar. Alle stappen in het besluitvormingsproces liggen digitaal vast.

Contact

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en wij kijken wat voor u de best passende oplossing is. Aan de hand van een korte intake kunnen wij een goede indicatie geven van de kosten. 

Specialist op dit onderwerp is Steven Wagemaker. Hij is bereikbaar via steven@spilter.nl