Transformatie van het platteland

Het Brabants platteland heeft veelal een overwegend agrarisch karakter
(in 2011 was de landbouw nog voor 60% beeldbepalend voor het Brabants landelijk gebied) en de agrofoodsector speelt een grote rol in de Brabantse economie. Echter, o.m. door nieuwe Europese normen beschikt ondertussen slechts 62% van de melkveebedrijven en 39% van de akkerbouwbedrijven in Noord-Brabant over een opvolger. Dit leidt totveel vrijkomende bedrijfslocaties waarvoor een geschikte en passende bestemming moet worden gevonden. 

Los van deze agrarische drijvers is sprake van maatschappelijke-, demografische-, ecologische- en energietrends die het platteland transformeren. Een breed veld van belanghouders zoals burgers, ondernemers, overheden, onderwijs en hun belangenorganisaties houdt zich met onderdelen van dit vraagstuk bezig.

Wenselijk is een integrale aanpak waarbij de provincie zowel zelf handelt
als andere belanghouders faciliteert bij zowel opstellen als uitvoeren van
beleid en het smeden en onderhouden van de benodigde coalities.

Waarom Spilter is ingezet

  • Versnelde beeldvorming, oordeelsvorming en voorbereidende besluitvorming door zowel techniek als passende werkvormen.
  • Een high impact omgeving waarbij op basis van een gestructureerde aanpak inzichten stapsgewijs worden verkregen en besluiten genomen.
  • Eliminatie van factoren als macht en politiek, belemmerend denken vanuit de huidige situatie.
  • Maakt meningen realtime inzichtelijk in duidelijke grafieken waarmee de sessie interactief, inhoudelijk en effectief verloopt
  • Realiseren toename van het eigenaarschap op genomen besluit door betrokkenheid en transparantie.

“In Brabant dreigt grootschalige leegstand van agrarische bebouwing (VAB’s). Dat zijn aanzienlijke aantallen die een grote impact kunnen hebben in en op het buitengebied. Niet alleen voor de ondernemers zelf maar ook voor het landschap, de economie en de leefbaarheid voor iedereen. Tegelijkertijd zorgen andere ontwikkelingen dat veranderingen op gang komen. Denk aan de energieopgave, het tekort aan woningen of het verlies van biodiversiteit. De combinatie van die ontwikkelingen zorgt voor veel dynamiek. De schaal waarop dit speelt maakt het behouden van een goede leefomgevingskwaliteit tot een urgent en complex vraagstuk.”

Waar hebben wij al een Versnelling aangebracht​

Aanpak

De eerste Versnellingskamer stond in het teken van brainstormen over mogelijkheden voor de VAB’s. Hiervoor beschreven we een viertal fictieve veebedrijven in verschillende gebieden van de gemeente, van verschillende grootte en een mogelijk andere impact op het buitengebied. We gebruikten hiervoor:

  • Een overzicht van te koop staande agrarische bedrijven Noord-Brabant (voornamelijk veeteelt).
  • Een kadastrale kaart van Gemeente Meierijstad met aanduiding van gebiedstypen.
  • De antwoorden gegeven op de online vragen


De tweede VK had als doel deelnemers de voorstellen die zijn gedaan te laten toetsen aan de Omgevingsvisie van de provincie Noord-Brabant. De voorstellen die het hoogste scoorden werden verder in kleine teams uitgewerkt waarin diverse vragen beantwoord moesten worden om de voorstellen daadwerkelijk om te zetten in acties. Het resultaat was een integraal verslag van alle input die gegeven door de experts.

Opdrachtgever: PROVINCIE NOORD-BRABANT
Toepassing:

    2x Versnellingskamer, een online vragenlijst
    en een webinar

Aantal deelnemers: +/- 30 per sessie 
Vanuit Spilter:Steven Wagemaker
 Duur Sessie:    180 minuten per sessie

Achter de schermen - Versnellingskamers

De Versnellingskamer versnelt langs 4 assen:

Planning en voorbereiding

Een online voorbereidings-versnellingskamer plaatst het vraagstuk in de bredere context. Bepaald wanneer de sessie geslaagd is, welke onderwerpen behandeld worden, welke deelnemers daarvoor nodig en welke stappen te maken zijn.

Methodiek en uitvoering

Het versnelt de traditionele manier waarbij groepen tot beleids- en besluitvorming komen. Digitale methodes, die niet in een klassieke meeting te realiseren zijn, zorgen ervoor dat complexe problematiek eenvoudig en overzichtelijk behandeld kan worden.

Technologie en facilitatie

Tekstuele en grafische terugkoppelingsmethoden maken de sessie uiterst efficiënt. Hierdoor worden alleen de belangrijke zaken besproken. Invloed van dominantie en hierarchie is geminimaliseerd waardoor ook de minder gangbare meningen worden gehoord.

Verantwoording en rapportage

Eenvoudig rapporteren en verantwoorden van resultaten. Extra verslagen schrijven is verleden tijd. Alle relevante data is digitaal beschikbaar en op ieder moment oproepbaar. Alle stappen in het besluitvormingsproces liggen digitaal vast.

Contact

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en wij kijken wat voor u de best passende oplossing is. Aan de hand van een korte intake kunnen wij een goede indicatie geven van de kosten. 

Specialist op dit onderwerp is Steven Wagemaker. Hij is bereikbaar via steven@spilter.nl