Samenwerking in Regio Zwolle rondom verstedelijking en NOVEX

De ruimtelijke inrichting gestalte geven

Het rijksprogramma NOVEX is bedoeld om de landelijke NOVI die weer bestaat uit provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies om in een 16-tal NOVEX gebieden waarin de ruimtelijk inrichting per NOVEX-gebied gestalte moet krijgen. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering is gelegd bij de provincies die uiterlijk in oktober 2023 ruimtelijke voorstellen moeten opleveren. 

Regio Zwolle is een licht bestuurlijke samenwerking van ondernemers, onderwijs, maatschappelijke organisaties en overheden (22 gemeenten en 4 provincies). De afgelopen jaren heeft deze samenwerking een natuurlijk groeiproces doorgemaakt. Gemeenten herkennen de gemeenschappelijke vraagstukken die hen samen bezig houdt. Samenwerking leidt tot erkenning van deze vraagstukken en een gezamenlijke aanpak om deze op te lossen. Zo ontstaat geleidelijk regionaal partnerschap.

De regio is een economische topregio. Samen met onder meer Amsterdam, Rotterdam/Den Haag en Eindhoven behoort Regio Zwolle tot de economische pijlers van Nederland.

Waarom Spilter is ingezet

  • Versnelde beeldvorming, oordeelsvorming en voorbereidende besluitvorming door zowel techniek als passende werkvormen.
  • Een high impact omgeving waarbij op basis van een gestructureerde aanpak inzichten stapsgewijs worden verkregen en besluiten genomen.
  • Eliminatie van factoren als macht en politiek, belemmerend denken vanuit de huidige situatie.
  • Maakt meningen realtime inzichtelijk in duidelijke grafieken waarmee de sessie interactief, inhoudelijk en effectief verloopt
  • Realiseren toename van het eigenaarschap op genomen besluit door betrokkenheid en transparantie.

Bestuurlijke betrokkenheid is een voorwaarde voor succes. Ambtelijke betrokkenheid is een voorwaarde voor een coherente agenda en uitvoering. Dit vraagt om verschillende sporen en benaderingen. De input die nu is opgehaald is enorm divers. Fijn dat dit in gezamenlijkheid gebeurt. Ik vind het belangrijk dat we het proces van keuzes maken ook in gezamenlijkheid doen.– Deelnemer Versnellingskamer

Waar hebben wij al een Versnelling aangebracht​

Aanpak

De aanpak van verstedelijking en NOVEX in de context van Regio Zwolle -geflankeerd met de programma’s Mooi Nederland en de Regiodeal biedt de deelnemers aan Regio Zwolle meerwaarde in deze complexe, grens-overstijgende en samenhangende programma’s. Tijdens de Versnellingskamers brengen we concrete initiatieven en projecten in kaart die grens-overstijgend zijn: inter-gemeente, inter-provinciaal, inter-waterschap en combinaties daarvan. 

Deelnemers zijn onderverdeeld in twee groepen: beleidsambtenaren en ambtenaren RO+ en directeuren en secretarissen van gemeenten en provincies. De eerste groep is op de hoogte van specifieke projecten en hun scope en uitdagingen. De tweede groep werd gevraagd te bepalen wat op het uitvoerende niveau van de organisatie aan kennis, menskracht, samenwerking en ondersteuning benodigd is om de grens-overstijgende projecten doeltreffend en doelmatig uit te voeren. Ook werd deze groep gevraagd aan te geven wat benodigd is op bestuursniveau. 

Het resultaat is een overzicht van projecten, de scope en samenhang daarvan, de benodigdheden op de uitvoerings-,management-en bestuurslagen van de aangesloten partners en de benodigdheden op het overkoepelende niveau van Regio Zwolle.

Opdrachtgever: REGIO ZWOLLE
Toepassing:    5x Versnellingskamer en 5x een
    webinar
Aantal deelnemers: +/- 30 per sessie 
Vanuit Spilter:Steven Wagemaker
 Duur Sessie:    120 minuten per sessie

Achter de schermen - Versnellingskamers

De Versnellingskamer versnelt langs 4 assen:

Planning en voorbereiding

Een online voorbereidings-versnellingskamer plaatst het vraagstuk in de bredere context. Bepaald wanneer de sessie geslaagd is, welke onderwerpen behandeld worden, welke deelnemers daarvoor nodig en welke stappen te maken zijn.

Methodiek en uitvoering

Het versnelt de traditionele manier waarbij groepen tot beleids- en besluitvorming komen. Digitale methodes, die niet in een klassieke meeting te realiseren zijn, zorgen ervoor dat complexe problematiek eenvoudig en overzichtelijk behandeld kan worden.

Technologie en facilitatie

Tekstuele en grafische terugkoppelingsmethoden maken de sessie uiterst efficiënt. Hierdoor worden alleen de belangrijke zaken besproken. Invloed van dominantie en hierarchie is geminimaliseerd waardoor ook de minder gangbare meningen worden gehoord.

Verantwoording en rapportage

Eenvoudig rapporteren en verantwoorden van resultaten. Extra verslagen schrijven is verleden tijd. Alle relevante data is digitaal beschikbaar en op ieder moment oproepbaar. Alle stappen in het besluitvormingsproces liggen digitaal vast.

Contact

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en wij kijken wat voor u de best passende oplossing is. Aan de hand van een korte intake kunnen wij een goede indicatie geven van de kosten. 

Specialist op dit onderwerp is Steven Wagemaker. Hij is bereikbaar via steven@spilter.nl