Heroverweging van het resultatenmodel voortgezet onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs zocht ondersteuning bij de totstandkoming van een nieuw onderwijs resultatenmodel voor het Voortgezet Onderwijs. Om draagvlak te creëren voor de uitkomst, het proces transparant te laten verlopen en alle benodigde stakeholders actief mee te laten denken werd Spilter gevraagd samen met de Inspectie voor het onderwijs dit proces vorm te geven en uit te voeren.

In een drietal Versnellingskamers werd in samenwerking met o.a. schoolbesturen, wetenschappers, inspecteurs en VO-raad tot een herzien onderwijsresultaten model voor het VO-onderwijs gekomen. Tijdens de Versnellingskamers lag de focus binnen het ORM op Onderwijsrendement 1 (OR1). De aanpak was gebaseerd op gesprekken over de resultaten van het uitgevoerde onderzoek onder de stakeholders en schoolbesturen. De inzichten uit dat onderzoek draaien om de huidige vier indicatoren van OR1: R1, R2, R3 en E.

De voorstellen over deze indicatoren zijn opgehaald bij de stakeholders en besturen zijn in te delen in de categorieën:

 1. Weging/beoordeling van de indicatoren aanpassen
 2. Nieuwe/extra indicatoren toevoegen
 3. Huidige indicatoren aanpassen
 4. Presentatie van de indicatoren aanpassen


Hieraan hebben wij de volgende twee aanvullende voorstelcategorieën toegevoegd, op basis van uitvoerig verleg:

 1. Doel indicatoren herzien (oordeelsvorming vs. vertrekpunt voor gesprek)
 2. Correcties op indicatoren aanbrengen d.m.v. andere metingen (bijv. APCG)

Waarom Spilter is ingezet

 • Versnelde beeldvorming, oordeelsvorming en voorbereidende besluitvorming door zowel techniek als passende werkvormen.
 • Een high impact omgeving waarbij op basis van een gestructureerde aanpak inzichten stapsgewijs worden verkregen en besluiten genomen.
 • Eliminatie van factoren als macht en politiek, belemmerend denken vanuit de huidige situatie.
 • Maakt meningen realtime inzichtelijk in duidelijke grafieken waarmee de sessie interactief, inhoudelijk en effectief verloopt
 • Realiseren toename van het eigenaarschap op genomen besluit door betrokkenheid en transparantie.

Waar hebben wij al een Versnelling aangebracht​

Aanpak

Voor de Versnellingskamer bijeenkomsten is de volgende aanpak vorm gegeven: het zijn drie stappen die we met de deelnemers doorlopen, waarbij in eerste instantie wordt geconvergeerd tot haalbare en onderzoekbare scenario’s, waarna gedivergeerd wordt om deze een fase verder te brengen.

Deze stappen zijn;

Stap 1: Ontwikkelen scenario ’s
In kleine groepen scenario’s door deelnemers laten ontwikkelen aan de hand van mogelijke aanpassingen in de categorieën en combinaties daarvan.  Het resultaat wordt een schema waarin de groepen hun scenario’s moeten samenvatten.

Stap 2: De benoemde scenario’s delen en toetsen aan de uitgangspunten
Tijdens deze stap is het zaak om de uitgangspunten, zoals verwoord door de Inspectie voor het Onderwijs tegen de ontwikkelde scenario’s aan te leggen. Deelnemers scoren de bedachte scenario’s op in hoeverre deze invulling geeft aan het desbetreffende criterium. Daarmee komt niet alleen het best scorende scenario naar voren, maar ook per scenario waar nog aan gesleuteld kan worden om beter aan te sluiten op een bepaald criterium

Stap 3: De meest gewenste en haalbare scenario’s uitwerken 
In de derde en laatste stap  werken deelnemers de gekozen scenario’s verder uit. Mogelijkheden zijn:

 • Verbeteringen scenario om cijfer op slecht scorende criteria te verhogen
 • Risico’s van scenario
 • Argumenten voor/tegen per type stakeholder
 • Randvoorwaarden om scenario te laten slagen
 • Beoogde effecten van het scenario
Opdrachtgever: INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS
Toepassing:    3x Versnellingskamer 
Aantal deelnemers: +/- 20 per sessie 
Vanuit Spilter:Steven Wagemaker, Leon Laureij
    & Jerry van Staveren
 Duur Sessie:    240 minuten per sessie

Achter de schermen - Versnellingskamers

De Versnellingskamer versnelt langs 4 assen:

Planning en voorbereiding

Een online voorbereidings-versnellingskamer plaatst het vraagstuk in de bredere context. Bepaald wanneer de sessie geslaagd is, welke onderwerpen behandeld worden, welke deelnemers daarvoor nodig en welke stappen te maken zijn.

Methodiek en uitvoering

Het versnelt de traditionele manier waarbij groepen tot beleids- en besluitvorming komen. Digitale methodes, die niet in een klassieke meeting te realiseren zijn, zorgen ervoor dat complexe problematiek eenvoudig en overzichtelijk behandeld kan worden.

Technologie en facilitatie

Tekstuele en grafische terugkoppelingsmethoden maken de sessie uiterst efficiënt. Hierdoor worden alleen de belangrijke zaken besproken. Invloed van dominantie en hierarchie is geminimaliseerd waardoor ook de minder gangbare meningen worden gehoord.

Verantwoording en rapportage

Eenvoudig rapporteren en verantwoorden van resultaten. Extra verslagen schrijven is verleden tijd. Alle relevante data is digitaal beschikbaar en op ieder moment oproepbaar. Alle stappen in het besluitvormingsproces liggen digitaal vast.

Contact

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en wij kijken wat voor u de best passende oplossing is. Aan de hand van een korte intake kunnen wij een goede indicatie geven van de kosten. 

Specialist op dit onderwerp is Steven Wagemaker. Hij is bereikbaar via steven@spilter.nl