Competentieprofiel vaktherapeutisch professional van de toekomst

De centrale vraag van de federatie voor vaktherapeutische beroepen draait om de herziening van het Landelijk Domein Profiel (LDP) en Beroepscompetentieprofiel (BCP) voor vaktherapeutische Beroepen. 

De huidige trends en ontwikkelingen, denk onder andere aan Digitalisering en technologische innovaties, de ontwikkeling naar persoonsgerichte zorg, meer nadruk op preventie en welzijn en de verschuiving naar interdisciplinaire samenwerking, vragen om een herziening van het benodigde competentieprofiel voor vaktherapie.  Maar ook Individualisme, culturele diversiteit, ethisch bewustzijn en activisme zijn trends die impact zullen hebben op het competentieprofiel. 

Daarnaast zal op termijn vaktherapie –wat nu nog onderdeel is van het Sociale Domein- worden overgeheveld naar het domein Gezondheidszorg. Ook daarvan is een beschouwing van de impact op het competentieprofiel noodzakelijk.

Om een herzien profiel op te stellen met draagvlak voor de uitkomst, het proces transparant te laten verlopen en alle benodigde stakeholders actief mee te laten denken wordt Spilter gevraagd deze opdracht uit te voeren. Dat garandeert richting de stakeholders een objectieve en versnelde aanpak middels de inzet van de Versnellingskamer®.

Waarom Spilter is ingezet

  • Versnelde beeldvorming, oordeelsvorming en voorbereidende besluitvorming door zowel techniek als passende werkvormen.
  • Een high impact omgeving waarbij op basis van een gestructureerde aanpak inzichten stapsgewijs worden verkregen en besluiten genomen.
  • Eliminatie van factoren als macht en politiek, belemmerend denken vanuit de huidige situatie.
  • Maakt meningen realtime inzichtelijk in duidelijke grafieken waarmee de sessie interactief, inhoudelijk en effectief verloopt
  • Realiseren toename van het eigenaarschap op genomen besluit door betrokkenheid en transparantie.

Waar hebben wij al een Versnelling aangebracht​

Aanpak

We hebben een brede groep stakeholders uitgenodigd om het huidige systeem te evalueren en trends en ontwikkelingen ter voorbereiding van de eerste ronde Versnellingskamers op te halen via een (online) vragenlijst.

In deze eerste ronde ligt de nadruk op het komen tot een aangescherpte visie waaraan competenties dienen te voldoen, gebaseerd op trends & ontwikkelingen en bepaald vanuit zowel het vakgebied als de toekomstige vaktherapeuten. Door de specifieke methode (ToP consensus®) in deze Versnellingskamer toe te passen komen alle stakeholders evenredig aan bod en worden alle meningen gezamenlijk verwerkt in overkoepelende uitgangspunten.

Bovenstaande Versnellingskamer herhalen wij voor twee andere groepen van stakeholders. De resultaten uit alle bijeenkomsten werden samengevoegd tot één integraal toetsbaar resultaat en daarmee tot een compleet overzicht van het competentieprofiel van de vaktherapeutische professional van de toekomst. 

Opdrachtgever:  FEDERATIE VAN VAKTHERAPEUTISCHE BEROEPEN
Toepassing:     3x Versnellingskamer 
Aantal deelnemers:  +/- 15 per sessie 
Vanuit Spilter: Steven Wagemaker & Jerry van Staveren
 Duur Sessie:     240 minuten per sessie

Achter de schermen - Versnellingskamers

De Versnellingskamer versnelt langs 4 assen:

Planning en voorbereiding

Een online voorbereidings-versnellingskamer plaatst het vraagstuk in de bredere context. Bepaald wanneer de sessie geslaagd is, welke onderwerpen behandeld worden, welke deelnemers daarvoor nodig en welke stappen te maken zijn.

Methodiek en uitvoering

Het versnelt de traditionele manier waarbij groepen tot beleids- en besluitvorming komen. Digitale methodes, die niet in een klassieke meeting te realiseren zijn, zorgen ervoor dat complexe problematiek eenvoudig en overzichtelijk behandeld kan worden.

Technologie en facilitatie

Tekstuele en grafische terugkoppelingsmethoden maken de sessie uiterst efficiënt. Hierdoor worden alleen de belangrijke zaken besproken. Invloed van dominantie en hierarchie is geminimaliseerd waardoor ook de minder gangbare meningen worden gehoord.

Verantwoording en rapportage

Eenvoudig rapporteren en verantwoorden van resultaten. Extra verslagen schrijven is verleden tijd. Alle relevante data is digitaal beschikbaar en op ieder moment oproepbaar. Alle stappen in het besluitvormingsproces liggen digitaal vast.

Contact

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en wij kijken wat voor u de best passende oplossing is. Aan de hand van een korte intake kunnen wij een goede indicatie geven van de kosten. 

Specialist op dit onderwerp is Steven Wagemaker. Hij is bereikbaar via steven@spilter.nl