Botsproef diepe plassen

Toetsen in hoeverre het instrumentarium van de Omgevingswet helpt om de risico’s te beheersen

Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en het bedrijfsleven hebben in het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 afspraken gemaakt over de invulling van een sanerings- en transitieopgave. Een van de doelstellingen hierbij is het benutten van kansen die de verondieping van diepe plassen biedt als het gaat om klimaatadaptatie en energietransitie.

Het uitvoeringsprogramma dat hierbij hoort, helpt professionals Ruimtelijke Ordening invulling te geven aan de opgave. In het kader van dit programma heeft Spilter samen met Antea Group gekeken naar de robuustheid en risico’s van regelgeving en beleid met betrekking tot de Omgevingswet.

In de Versnellingskamers is gekeken naar risico’s voor het ‘duurzaam inbedden van verondieping van diepe plassen ten behoeve van een veilige en aantrekkelijke leefomgeving en een passend grondstromenbeleid’. 

Waarom Spilter is ingezet

  • Op basis van de stem van iedere individuele deelnemer moest er een rangschikking ontstaan in de thema’s, aangevuld met voorgestelde activiteiten.
  • Een high impact omgeving waarbij op basis van een gestructureerde aanpak inzichten stapsgewijs worden verkregen en besluiten genomen.
  • Maakt meningen realtime inzichtelijk in duidelijke grafieken waarmee de sessie interactief, inhoudelijk en effectief verloopt
  • Realiseren toename van het eigenaarschap op genomen besluit door betrokkenheid en transparantie.

“Tijdens de Versnellingskamers hebben de deelnemers individueel de potentiële impact aangegeven van het beheersen van de genoemde oorzaken op de doelstelling van het duurzaam en zorgvuldig omgaan met diepe plassen. Op basis van deze oorzaken voor de risico’s van diepe plassen zijn tijdens de Versnellingskamesr door experts Omgevingswet de instrumenten van de Omgevingswet en het gebruik ervan aangeduid, die het beheersen van deze oorzaken kunnen ondersteunen. 

De experts concluderen dat het Omgevingswet-instrumentarium handvatten biedt om de beheersing van de risico’s en bijbehorende oorzaken te  ondersteunen maar dat de wijze waarop ermee
wordt gewerkt veel bepalender is.”

Waar hebben wij al een Versnelling aangebracht​

Aanpak

In de Versnellingskamers zijn de belangrijkste risico’s voor het verondiepen van diepe plassen door een groep van experts geanalyseerd. Daarbij hebben een aantal experts Omgevingswet gekeken in hoeverre het instrumentarium van de Omgevingswet helpt om deze risico’s te beheersen. 

De resultaten inzake Omgevingswet zijn gebruikt in de notitie naar de consequenties voor de Omgevingswet. Beide notities geven input aan de eindrapportage ‘Beleidsonderzoek Diepe Plassen’, waarin het bestuurlijke spoor en het expertspoor/botsproef samen komen in één overkoepelende
rapportage.

De Versnellingskamers hebben zich specifiek gericht op het verondiepen van diepe plassen. Het vrijkomen van grond en bagger en het ontstaan van diepe plassen (ontgronden) zijn alleen besproken in hun impact op verondieping. De Versnellingskamers zijn uitgevoerd onder regie van bureau Spilter en de analyse is in samenwerking met Antea Group tot stand gekomen.

Opdrachtgever: ANTEA GROUP
Toepassing:    Verschillende Versnellingskamers 
Aantal deelnemers: +/- 30 per sessie 
Vanuit Spilter:Steven Wagemaker & Jerry van Staveren 
 Duur Sessie:    180 minuten per Versnellingskamer

Achter de schermen - Versnellingskamers

Contact

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en wij kijken wat voor u de best passende oplossing is. Aan de hand van een korte intake kunnen wij een goede indicatie geven van de kosten. 

Specialist op dit onderwerp is Steven Wagemaker. Hij is bereikbaar via steven@spilter.nl