Krachtige digitale besluitvorming levert topresultaten

De kern van onze dienstverlening

De Spilter Versnellingskamer en GDSS-software stroomlijnen groepsprocessen in tal van sectoren. De digitale structuur van meetings en de uitgekiende werkmethoden zorgen voor hoge betrokkenheid en efficiënte  besluitvorming. Meetings verlopen transparant en navolgbaar en dat verhoogt het draagvlak onder interne en externe stakeholders. Zowel publieke als private instellingen hechten grote waarde aan de flow en digitale verslaglegging van ons platform. 

Wij helpen bedrijven, gemeenten, provincies, rijksoverheid en uitvoeringsorganisaties bij het in beeld brengen en oplossen van lastige en urgente vraagstukken. Lees hier meer.

Hoe kunt u uw organisatie helpen bij efficiëntere groepssamenwerking, beleids- en besluitvorming? Ontdek de mogelijkheden van digitalisering via onze eenvoudige online oplossingen en gerichte consultancy.

Onze toegevoegde waarde

  • Ambitieuze omgevingsvisies die kunnen rekenen op de steun van alle betrokkenen en daarmee beter uitvoerbaar zijn.
  • Energietransitietrajecten met draagvlak omwonenden, kennis van partners en aansluiting op beleid gemeente.
  • Ontwikkeling beleid met meer draagvlak en met een directe toepasbaarheid in de organisatie.
  • Invulling Omgevingswet met toename van eigenaarschap op genomen besluit door betrokkenheid en transparantie.
  • Samenwerkingsvraagstukken met aantoonbare versnelling en acceptatie onder de convenantpartners.
  • Missie- en visietrajecten waarbij medewerkers zichtbare en serieuze gesprekspartners zijn en landelijke en regionale beleidsvisie worden beschouwd.
0 jaar
ervaring
0 organisaties
gingen u voor
0 Spilter
gebruikers

Actuele thema's

Procesoptimalisatie

Versnellingskamer & consultancy

Complexe vraagstukken hebben dezelfde rode draad: de betrokkenheid van meerdere stakeholders en organisaties, onduidelijkheid van doel en middelen, conflicterende belangen, inhoudelijk complexe materie en tijdsdruk.

In de Versnellingskamer wordt in korte tijd op gestructureerde wijze data, inzicht vergaard en vervolgstappen samengesteld die direct uitgevoerd kunnen worden.

Participatie & Omgevingswet

Betrokkenheid & eigenaarschap

De wereld van participatie vraagt om omgevingsbewust werken, kennis van menselijk gedrag, omgang met een wereld die vaak volatiel en complex is en het besef dat maatschappelijke belangen soms boven wetenschappelijke uitkomsten gaan.

Participatie is een proces, het is geen doel. Bij een goede vormgeving krijgen de juiste mensen de juiste stem op het juiste moment.

Stakeholder management

Strategie & communicatie

Een omgevings- en actorenanalyse vormt wat ons betreft de basis van elk doeltreffend project of programma. 

Met onze aanpak kan een groep het gewenste resultaat van een project of programma snel verbinden met de betrokken en nog benodigde actoren. Daarnaast wordt bepaald welke rol en mate van betrokkenheid de actor moet hebben (of heeft) om het gewenste resultaat te behalen.

Van fascinatie voor meetings ...

Alweer twaalf jaar geleden ontstond bij ons de fascinatie voor de manier waarop groepen tot besluitvorming komen. Wat ons betreft was de standaard meeting broodnodig toe aan vernieuwing en konden zowel efficiëntie als effectiviteit drastisch verbeterd worden. De achtergrond daarvan was onze eigen ervaring bij grote corporates en adviesorganisaties. Meetings ontberen vaak een afgebakend doel, verlopen relatief ongestructureerd en niet zelden zijn sleutelspelers niet of maar kort aanwezig.  

… naar focus op oorzaken, gevolgen en oplossingen

Het gevolg is stilliggende of te traag verlopende projecten en programmas. Dat heeft negatieve gevolgen voor de slagkracht en concurrentiepositie en werkt verlammend op het klimaat van de organisatie. Organisatiedoelstellingen worden niet of niet tijdig behaald en mensen haken – zowel mentaal als fysiek – af. 

Lees hier meer over wat betere besluitvormingscapaciteit betekent voor organisaties.

Opdracht: Participatie

De afdeling Stadsontwikkeling van de Gemeente Rotterdam wilde, naar aanleiding van een aantal voorvallen, een leidraad ontwikkelen om op een éénduidige wijze participatie binnen de gehele gemeente vorm te geven. In samenwerking met Spilter is hiervoor een Versnellingskamer ontwikkeld die niet alleen het complete beeld heeft opgehaald van de huidige werkwijzen, de materialen die gebruikt werden en de verschillende wijzen waarop gecommuniceerd werd met burgers en bedrijven maar ook een nieuwe werkwijze heeft voortgebracht waardoor er een éénuidige lijn getrokken kon worden.

Waarom standaardmeetings ongeschikt zijn voor besluit- en beleidsvorming

Zowel op micro- als macroniveau zijn oorzaken voor de ineffectiviteit van meetings aan te wijzen. Mensen blijken aanmerkelijk veel minder rationeel dan gedacht en nemen genoegen met suboptimale beslissingen in situaties waar een overvloed aan informatie beschikbaar is. Dat geldt nog sterker wanneer sprake is van druk of potentieel verlies. Ook de omstandigheden waarin mensen besluiten nemen zijn complexer en onvoorspelbaarder geworden. 

VUCA heet dat, wat vrij vertaald volatiel, onzeker, complex en onduidelijk betekent.  Professionals worden op allerlei gebieden voorzien van digitale hulpmiddelen behalve in beeldvorming, oordeelvorming en besluitvorming in groepen. 

De gemiddelde professional in een overheids- of private organisatie is betrokken bij 8 of meer projecten. De benodigde dossierkennis is omvangrijk en nauwelijks te overzien. Met de Spilter Versnellingskamer, GDSS en Thinklets methoden krijgt je als professional grip op dossiers en de benodigde interactie met anderen binnen en buiten de organisatie.  

Lees hier meer over de manier waarop Spilter GDSS en de Versnellingskamer besluit- en beleidsvorming in groepen verbetert.  Kijk hier hoe je leert Spilter te gebruiken in je eigen processen. 

Waar hebben wij al een Versnelling aangebracht​

Referenties

Beleidsadviseur
Gemeente Purmerend

“Het is er doorheen gekomen! Het is soepel verlopen. Echt heel fijn en zooo waardevol! Dat is erg aan jullie te danken!” 

Aanbestedingsjurist
Rijkswaterstaat

“Wij zien bij Rijkswaterstaat een significante afname van onnodige bijbetalingen, sinds wij de claimscan van Spilter inzetten”

Portefeuillemanager
Gemeente Utrecht

“We zitten al honderden uren samen in vergaderzaaltjes en nu zijn we in 2,5 uur met spilter verder gekomen dan in die jaren ervoor”

Meest recente blogs

Besluitvorming is van alle dagen en gebeurt in alle uithoeken van de samenleving: van sportverenigingen tot ministeries en van projectteams tot bestuurskamers. Daarentegen is besluitvorming voor veel organisaties, gemeenten en uitvoeringsinstanties zowel uiterst belangrijk als tijdrovend en ineffectief. Het inzicht groeit dat digitalisering besluitvorming niet alleen versnelt, maar ook de genomen besluiten beter onderbouwt, voorziet van breder draagvlak en inzichtelijker rapporteert.

De combinatie van operationele taken, het uitvoeren van beleid, bijbehorende controle, nieuwe wetgeving en participatie maken het strategisch wendbaar en het toekomstbestendig maken van de interne organisatie een stevige uitdaging voor veel gemeenten en (semi-)overheden.

Organisaties staan onder toenemende druk om zich te ontwikkelen en te vernieuwen. Dit wordt onder andere gedreven door technologische ontwikkelingen, nieuwe inzichten, veranderingen in de markt en de rijzende vraag naar flexibele organisatievormen. De onvoorspelbaarheid en snelheid van deze veranderingen vraagt echter om een geheel nieuwe aanpak. Om innovatieve en snellere methoden van implementatie.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief